14.9 C
Edremit
27 Ekim, Çarşamba, 2021.

EDREMİT KENT KONSEYİ

MAHALLE MECLİSİ

EDREMİT KENT KONSEYİ

MAHALLE MECLİSLERİ

İŞLEYİŞ YÖNERGESİ TASLAĞI

1.BÖLÜM

YÖNERGE AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLARI

AMAÇ:

Madde 1. Edremit Kent Konseyi Mahalle Meclislerinin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini belirlemektir.

KAPSAM:

Madde 2. Yönerge, Edremit Kent Konseyi Mahalle Meclislerinin kuruluşunu, amaçlarını, oluşumunu, organlarını ve çalışma ilkelerini kapsar.

DAYANAK:

Madde 3. Bu yönerge, 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesi gereğince, 8 Ekim 2006 tarih ve 26313 sayılı (6 Haziran 2009 tarih ve 27250 sayılı değişik) Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 12. ve 16. maddeleri ile Edremit Kent Konseyi Çalışma Yönergesi’nin 4. ve 14. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır

TANIMLAR:

Madde 4: Bu Yönergenin uygulanmasında;

 1. Belediye: Edremit Belediyesini,
 2. Kent Konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşerilik hukuku çerçevesinde buluştuğu, kentin çevre sorunlarının belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu özgür, şeffaf ve demokratik yapı olan Edremit Kent Konseyi’ni,
 3. Genel Sekreter: Edremit Kent Konseyi Genel Sekreterini,
 4. Meclis Eş Sözcüleri: Edremit Kent Konseyi Mahalle Meclisi tarafından seçilen bir kadın ve bir erkek sözcüyü,
 5. Yürütme Kurulu: Yürütme kurulu, Genel kurul tarafından seçilen eş sözcüler ve 5 üye ve meclis çalışma grupları eş sözcülerinden oluşur.
 6. Çalışma Grubu Eş sözcüleri: Edremit Kent Konseyi Mahalle Meclisleri Çalışma Gruplarını eş sözcülerini,
 7. Çalışma Grupları: Edremit Kent Konseyi Mahalle Meclisleri Çalışma Gruplarını,
 8. Çalışma grubu Genel Kurul delegesi: Çalışma grubu tarafından seçilen Genel Kurul delegesini ifade eder.

2.BÖLÜM

TANIMI, AMACI, GÖREVLERİ, OLUŞUMU, ÜYELİK VE ORGANLARI

TANIMI:

Madde 5.  Mahalle Meclisi: Edremit Kent Konseyi’nin çalışma alanına giren konularda, mahallelerde detaylı çalışma yapmak üzere yürütme kurulunca kurulmasına karar verilen meclislere mahalle meclisi denilir.

AMACI:

Madde 6. Mahalle Meclislerinin amacı: Edremit Kent Konseyi çalışma alanına giren konularda,

 • Halkın yerel yönetim ve karar süreçlerine katılımının sağlanması,
 • Mahallenin birikim ve potansiyelinin örgütlenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi,
 • Mahalle ölçeğinde komşuluk bilincinin geliştirilmesi,
 • Mahallenin ekonomik, sosyal, kültürel, bilimsel ve demokratik gelişimine katkıda bulunulması,
 • Dayanışma ve uzlaşı kültürünün geliştirilmesi,
 • Mahallede yaşayanların kent yönetimine katılmalarının, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarının sağlanmasıdır.

GÖREVLERİ:

Madde 7: Kent Konseyi Mahalle Meclisi’nin görevleri;

 1. Mahallede demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, kentlilik hukukunu ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,
 2. Edremit’e ilişkin temel stratejiler ve faaliyet plânlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde mahalle düzeyinde katılımı sağlamak,
 3. Mahallelilerin kent yönetiminde, saydamlık, katılım, hesap verebilirlik gibi ilkelerin uygulanmasında söz sahibi olmasını sağlamak,
 4. Mahalle yaşayanlarının yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,
 5. Edremit’in ve mahallenin kimliğine ilişkin tarihi, doğal, kültürel ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek,
 6. Mahallenin sorunlarının tespitini yaparak, beklentileri ve çözüm önerilerini belirlemek ve uygulanması için çalışmalar yapmak,
 7. Mahalle yaşayanlarının eğitim, sağlık, spor, eğlence ve dinlence haklarıyla ilgili mekânsal ve hizmet konularındaki taleplerinin yerine getirilebilmesi için çalışmalar yapmak,
 8. Herhangi bir fark gözetmeden, mahalle sakinlerinin kentli haklarından ve hizmetlerinden eksiksiz ve eşit bir biçimde yararlanılabilmesi için çalışmalar yapmak,
 9. Mahalle halkının yaşam kalitesini geliştiren, sürdürülebilir bir yaşantı ile yoksulluğu giderici programları destekleyerek çalışmalar yapmak,
 10. Mahalle sakinleri arasında iyi komşuluk ilişkileri ve sosyal dayanışmayı geliştirecek çalışmalar yapmak,
 11. Mahalle sakinlerinin kullanabileceği ortak yaşam alanları ile mekânlarının yapılması için çalışmalar yapmak,
 12. Çalışmalar sonucunda ortaya çıkan görüş ve önerileri görüşerek karara bağlamak; oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere Kent Konseyi’ne gönderilmesini sağlamak,
 13. Kent Konseyi’nde oluşturulan görüşlerin ve kararların mahalle düzeyinde tanıtımı ve uygulanması çalışmalarını yapmak,

OLUŞUMU:

Madde 8. Mahalle Meclislerinin kurulmasına, Edremit Kent Konseyi Genel kurulu tarafından karar verilir. Kent Konseyi Mahalle Meclisleri ilk toplantılarını Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanının çağrısıyla yapar. Kent Konseyi Başkanı’nın başkanlığında toplanan ilk genel kurul, üyeleri arasından toplantıyı idare etmek üzere en az üç kişiden oluşan divan kurulunu seçer. Divan kurulunun oluşturulmasından sonra, Mahalle Meclisi eş sözcüleri ve 5 asıl 5 yedek yürütme Kurulu üyesi seçilir.

ÜYELİK:

Madde 9. Mahalle Meclisi Üyeliği: Aşağıdakiler üyedir:

a) Mahalle Muhtarı,

b) Azalar arasından belirlenecek bir temsilci,

b) Mahallede bulunan sitelerden her 30 hane için bir temsilci,

c) Mahalledeki ilgili apartmanlardan birer temsilci,

d) Mahallede bulunan her okuldan bir öğretmen temsilci,

e) Mahallede bulunan okulların “okul aile birliği”nden birer temsilci,

f) Mahallede kurulu her dernek ve spor kulübünden birer temsilci,

g) Mahalle karakolundan bir temsilci,

h) Sağlık Ocağı’ndan

j) İbadethanelerden( Camiden, cemevinden, vb)

k) Mahallede ikâmet eden ve yaşayan vatandaşlardan toplantıya gelerek gönüllülük taahhütnamesini imzalayan

k) Çalışma Gruplarından birer temsilci.

ORGANLARI:

Madde 10- Mahalle Meclisi organları:

a) Genel Kurul

b) Mahalle Meclisi Eş sözcüleri

c) Yürütme kurulu

d) Çalışma Grupları

e) Çalışma Grupları Eş sözcüleri

f) Çalışma Grupları Yazmanları

g) Çalışma Grupları Genel Kurul temsilcisi

Genel Kurul

Madde 11: Kent Konseyi Mahalle Meclisi Genel Kurulu’nun toplanma ve çalışma esasları:

 1. Genel kurul, Mahalle Meclisi’nin en yetkili organı olup Yönergenin 8’inci maddesinde sayılan üyelerden oluşur. Genel kurul, her yıl 3’er aylık periyotlarda olmak üzere en az 4 kez toplanır. Ayrıca yürütme kurulunun kararı ile her zaman olağanüstü toplanır. Yönetmeliğin 9’uncu maddesinde belirtilen Mahalle Meclisi genel kurulunu oluşturulan üyelerin 3/1’inin teklifi üzerine de genel kurul, yürütme kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır.
 2. Genel Kurullara Mahalle Meclisi Eş sözcüleri dönüşümlü olarak başkanlık eder.
 3. Divan kuruluna Genel kurul üyeleri arasından bir başkan yardımcısı ve iki yazman seçilir.
 4. Seçimli genel kurullarda divan başkanı genel kurul tarafından seçilir.
 5. Genel Kurul toplantısı gündemli olarak yapılır ve gündemdeki konular görüşülünceye kadar devam eder. Toplantı gündemine ait konuşmalar ve kararlar, Divan’a seçilen yazman tarafından tutanağa geçirilir. Tutanağı Divan kuruluna seçilen başkan, başkan yardımcısı ve yazmanlar imzalar.
 6. Genel kurulda her üye eşit öneme sahiptir ve 8. maddede belirtilen temsilcilerin bir oy hakkı vardır. Vekâlet yoktur.
 7. Genel kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Yürütme Kurulu 25 iş gününü geçmemek üzere Genel Kurul’u yeniden toplantıya çağırır.
 8. Kurum veya kuruluşlar Genel Kurul üyelerini, Yürütme Kurulu’na bildirerek değiştirebilirler.
 9. Genel Kurul, Yürütme Kurulu tarafından gündemiyle birlikte yazılı olarak 10 gün önceden toplantı yeri, saati ve günüyle birlikte haber verilerek toplanır.
 10. Genel Kurul üyeleri gündeme alınmasını istedikleri konuları Yürütme Kurulu’na Genel Kurul toplantı gündeminin “Açılış” maddesinin görüşülmeye başlanmasına kadar yazılı olarak bildirebilirler. Yeni gündem önerilerinin gündeme alınıp alınmayacağına Genel Kurul karar verir.
 11. Genel Kurul görüşmelerinde herhangi bir çıkar grubunun veya siyasi partinin, ekonomik, sosyal ve siyasi propagandası yapılamaz.
 12. Organ seçimlerinde gizli oy, açık tasnif uygulanır.
 13. Eşit oy halinde adaylar arasında kura çekilir.

Mahalle Meclisi Eş sözcüleri:

Genel kurul üyelerince sözcülük için aday olanlardan birisi kadın, birisi erkek olmak üzere iki sözcü seçilir.

Madde 12: Kent Konseyi Mahalle Meclisi Eş Sözcülerinin görev ve yetkileri:

 1. Mahalle Meclisi Yürütme Kurulu’na başkanlık eder ve Genel Kurul toplantılarını rotasyonla yönetir.
 2. Mahalle Meclisi toplantı gündemini Yürütme Kurulu ile birlikte belirler.
 3. Gerekli gördüğü hallerde Yürütme Kurulu’nu toplantıya çağırır.
 4. Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun da doğal üyesi olup, toplantılarına katılır.
 5. Mahalle Meclisi’ni yerel, ulusal, uluslararası alanlarda ilgili çalışma grup/grupları temsilcileriyle istişare halinde temsil eder.
 6. Mahalle Meclisi Yürütme Kurulu’nun; Mahalle Meclisi ile bağlantılı olarak ve ilgili birimleri ile işbirliği içinde çalışmasını sağlar.
 7. Eş sözcüler, görev ve yetkilerini kullanırken tüm üyelere karşı sorumludur; eylem ve işlemlerinde üyeleri ve onların düşüncelerini dikkate alır.
 8. Kurumlarla yapılan ortak çalışmalar, toplantı ve görüşmelerde Mahalle Meclisi’ni temsil eder.
 9. Mahalle Meclisi Genel Kurul kararlarını Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve Kent Konseyi Genel Kurulu’nda sunar.

Yürütme Kurulu:

Mahalle Meclisi Yürütme Kurulu

Madde 13: Mahalle Meclisi Yürütme Kurulu’nun görev ve yetkileri:

 1. Yürütme Kurulu, Mahalle Meclisi Genel Kurulu tarafından 2 yıl görev yapmak üzere seçilir.
 2. Yürütme Kurulu’na Mahalle Meclisi Genel Kurul katılımcılarından dileyen herkes aday olabilir.
 3. Yürütme Kuruluna, eş sözcüler dışında Genel Kurul katılımcılarından 5 asil, 5 yedek üye seçilir.
 4. Yürütme Kurulu ayda en az bir kez toplanır.
 5. Yürütme Kurulu, Mahalle Meclisi Genel kurul toplantılarının gündemini belirler, toplantıyı gerçekleştirir. Genel Kurul tarafından oluşturulan görüşleri Kent Konseyi Yürütme Kuruluna sunar ve uygulamayı izler.
 6. Yürütme Kurulu toplantıları gündemli ve tutanak ile yapılır.
 7. Çalışma Gruplarının kurulmasına karar verir ya da çalışma grubunu kurma önerilerini karara bağlar. Çalışma gruplarının çalışmalarını izler, çalışma ortam ve olanakları ile bütçe sağlanmasında talebe göre yardımcı olur.
 8. Çalışma gruplarının hazırlamış olduğu raporları ya da projeleri inceler ve görüş bildirerek ilk Mahalle Meclisi Genel Kurul’una aynen sunar.
 9. Yürütme Kurulu, yıllık bütçesini Kent Konseyi bütçe takvimine uygun olarak belirler. Bütçenin programa uygun kullanımım sağlar.
 10. Yürütme Kurulu, gerekli gördüğü hallerde Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırır.
 11. Yürütme Kurulu toplantılarına bir seçim döneminde gerekçesiz olarak 3 kez katılmayan üyenin üyeliği sona erer. Yerine yedek üye geçer.
 12. Yürütme Kurulu kararları uzlaşı ile alınır. Uzlaşı sağlanamaz ise oylama yapılır ve karar için yüzde 70 çoğunluk aranır.

Çalışma Grubu Eş sözcüleri

Madde 14- Çalışma Grubu tarafında bir kadın bir erkek olmak üzere iki sözcü seçilir.

Çalışma Grubu Yazmanları

Madde 15: Çalışma Grubu tarafında bir kadın bir erkek olmak üzere iki yazman seçilir.

Çalışma Grupları

Madde 16: Kent Konseyi Mahalle Meclisi Çalışma Gruplarının oluşumu, esasları ve ilkeleri:

 1. Mahalle Meclisi Çalışma Grupları, Yürütme Kurulu ya da Mahalle Meclisi Genel Kurulu tarafından oluşturulabileceği gibi, gönüllü çalışmak isteyenlerin teklifleriyle de oluşturulabilir.
 2. Mahallede yaşayan herkes çalışma grubu kurabilir ya da kurulan çalışma gruplarına katılabilir.
 3. Çalışma gruplarında oluşturulan raporlar, Mahalle Meclisi ve Kent Konseyi Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edildikten sonra değerlendirilmek üzere ilgili belediye meclisine sunulur.
 4. Çalışma Grubu’nun oluşturulabilmesi için, Yürütme Kurulu’na “Çalışma Grubu’nun amacını ve hedefini” belirten en az beş katılımcıdan oluşan yazılı bir başvuru yeterlidir. Yürütme Kurulu’ndan, kuruluşuyla ilgili olarak yazılı cevabı alan Çalışma Grubu, en geç bir ay içerisinde programını, bütçesini, süresini ve diğer ihtiyaçlarım (mekân-araç-gereç vb.) belirten bir formu Yürütme Kurulu’na verir. Programı ve bütçesi onaylanan Çalışma Grubu çalışmalarına başlar. Programını ve bütçesini belirten formu bir ay İçerisinde Yürütme Kurulu’na vermeyen Çalışma Grubu askıya alınır.
 5. Çalışma Grubu kuruluş amaçlarıyla ilgili sorunu tespit eder, sorunun çözümü için önerilerde bulunur, yapılması gerekenleri bir öneri, görüş veya proje olarak sonuç raporu haline getirir ve Yürütme Kurulu’na verir. Bu raporlarına varsa eylem plânı da ilave edilebilir.
 6. Çalışma Grubu Kent Konseyi Genel Kurulu’nda onay gören raporlarının uygulanması aşamasında da görev alabilir.
 7. Çalışma Grubu kendi aralarında biri kadın, biri erkek olmak üzere iki sözcü ve iki yazman seçer. Toplanma zamanlarını ve çalışma şekillerini Çalışma Grubu kendileri belirler. Çalışma Grubu toplantılar da görüşülen konuların ve alınan kararların kayıtlarını tutar.
 8. Çalışma Gruplan bağlı oldukları Yürütme Kurulu’na sunmak üzere, çalışmalarında aylık rapor tutar.
 9. Çalışma Grupları’nda özgürce konuşma, birbirini dinleme, azınlıkta kalan görüşleri dikkate alma ve ortak noktalarda buluşma ortamı yaratılmasına imkân sağlanmalıdır. Kararlar tartışarak alınmalıdır.
 10. Çalışma Grupları’nda çalışanların bir diğerine üstünlüğü olmamalı, eşitliğe özen gösterilmelidir.
 11. Çalışmalara bireysel katılım ve gönüllülük esastır.
 12. Çalışma Grupları’nda bireysel, kurumsal, grupsal, siyasal ve ekonomik çıkar gözetilmez, bunlara yönelik çalışmalar yapılmaz. Din, dil, ırk, kültür, sınıf, cinsiyet, cinsel yönelim, inanç ve düşünce ayrımcılığı yapılmaz.
 13. Çalışma Gruplan kendilerine sunulan olanakları başka amaçlar için kullanamaz.
 14. Doğruluğuna inanılmayan bilgi ve belgeler çalışmalarda kullanılmaz, yararlanılan bilginin tam ve doğru olmasına çalışılır.
 15. Çalışma Gruplan, konularıyla ilgili olan uzmanlardan, bilim insanlarından, bilim kurumlarından, ilgi gruplarından yararlanabilir ve bilgi alabilir.
 16. Çalışma sürecinde kişi ya da kurumların adı onay alınarak kullanılmalıdır.
 17. Sonuç ürünlerinde, çalışmaya katılan kişilerin ve kurumların hepsinin adı belirtilir.

Genel kurul temsilcisi:

Madde 17- Kent Konseyi genel kurulunda çalışma grubunu temsil etmek üzere çalışma grubu tarafından demokratik bir şekilde seçilen bir temsilciden oluşur. Görev süresi bir yıldır.

3.BÖLÜM

 İLKELER, ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ

 İLKELER:

Madde 18. Mahalle Meclislerinin ilkeleri aşağıdadır:

a) Mahalle Meclislerinde özgürce konuşma, birbirini dinleme, azınlıkta kalan görüşleri dikkate alma ve ortak noktalarda buluşma ortamı yaratılmasına imkân sağlanır. Kararlar tartışarak alınır. Konsensüs ile karar almak esastır. Ancak uzlaşma sağlanamaz ise oylamaya başvurulur ve katılanların üçte ikisi ile karar alınır.

b) Mahalle Meclislerinde çalışanların bir diğerine üstünlüğü yoktur ve eşitliğe özen gösterilir.

c) Çalışmalara bireysel katılım ve gönüllülük esastır.

d) Mahalle Meclislerinde bireysel, kurumsal, grupsal, siyasal ve ekonomik çıkar gözetilmez, bunlara yönelik çalışmalar yapılmaz.

e) Çalışmalarda din, dil, ırk, kültür, sınıf, cinsiyet, cinsel yönelim, inanç ve düşünce, ekonomik güç, sosyal köken, engellilik, politik nüfuz ayrımcılığı yapılmaz.

f) Mahalle Meclisleri, kendilerine sunulan olanakları başka amaçlar için kullanamaz.

g) Doğruluğuna inanılmayan bilgi ve belgeler çalışmalarda kullanılmaz, yararlanılan bilginin tam ve doğru olmasına çalışılır.

h) Çalışmalara düzenli katılım esastır.

i) Çalışmalarında uzman kişi ve kuruluşlardan yararlanır.

j) Tüm çalışmalar tarafsız bir anlayış ve tam bir saydamlık içinde yürütülür.

k) Çalışmalarda katılımcılığı ve oluşturulacak ortak aklı esas alır.

l) Çalışmalarında herhangi bir partinin ve çıkar grubunu alt organı gibi çalışamaz, sözcülüğünü yapmaz.

m) Çalışma yöntemleri ve ilkeleri Kent Konseyi yönetmelik ve yönergelerine aykırı olamaz.

n) Bilimsel veriler çalışmalarının esas dayanağıdır ve çalışmalarını bilimsel sonuçlara dayalı raporlarla sonuçlandırır.

o) Kentimizin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkı sağlar.

ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ:

Madde 19. Mahalle Meclisleri aşağıdaki şekilde çalışır:

a) Mahalle Meclisleri, çalıştığı alanla ilgili olarak iki ay içinde bir yıllık çalışma planı hazırlar ve çalışma planını yürütme kuruluna iletir. Çalışma planı yürütme kurulunun onayından sonra uygulamaya konulur.

b) Mahalle Meclisleri mevcut durum raporları hazırlar veya hazırlattırır, eylem planları ve kampanyalar düzenler, projeler hazırlar. Eylem planları, kampanyalar ve projeler kent konseyi yürütme kurulunun onayından sonra uygulanır.

c) Mahalle Meclisleri, yönergelerine göre çalışır.

d) Mahalle Meclisi yürütme kurulları düzenli olarak 15 günde bir toplanır, gereksinim duyulması halinde daha sık da toplanabilir. Toplantıya katılanlar toplantı katılım listesini imzalar. Toplantı gündemi, sözcüler tarafından hazırlanır. Toplantıların idaresi her toplantıda seçilen kolaylaştırıcı tarafından yürütülür. Kolaylaştırıcı seçiminde rotasyon gözetilir. Toplantı gündem ve kararları yazmanlar tarafından yazılır, sözcüler ve yazman tarafından imzalanır ve Genel Sekreterliğe iletilir.

e) Mahalle Meclisleri, yürüttükleri çalışmalarla ilgili olarak iki ayda bir yürütme kuruluna rapor sunar.

f) Çalışma Grupları’nda, belediye ve ilgili birimleri; üniversite ve ilgili bölümleri; valilik, il özel idaresi ve ilgili resmi kurumlar; uzman ve deneyimli sivil toplum kuruluşları ve kişilerle ortaklıklar kurulmaya, birlikte çalışmaya özen gösterilir.

g) Çalışma Grupları, konularıyla ilgili olan uzmanlardan, bilim insanlarından, bilim kurumlarından, ilgi gruplarından yararlanabilir ve bilgi alabilir. Çalışma sürecinde kişi ya da kurumların adı onay alınarak kullanılmalıdır.

h) Sonuç ürünlerinde, çalışmaya katılan kişilerin ve kurumların hepsinin adı belirtilir.                             

i) Çalışma Gruplarına katılan herkesin seçme ve seçilme hakkı vardır. Hiç kimse bu hakkın kısıtlanması için çalışma yapamaz. Seçme ve seçilme hakkı için en son 10 toplantıdan 5 toplantıya katılmış olması ve gönüllülük taahhütnamesini imzalamış olma şartı aranır. Çalışma Grupları toplantı gün ve saatlerine kendileri karar verirler ve sözcüleri aracılığıyla genel sekreterliğe iletirler. Son 10 toplantıdan 5’ine katılmayan üyenin üyeliği askıya alınır.

j) Aksi belirtilmedikçe grup toplantıları belirtilen gün ve saatte başlar. Toplantıların iki saati geçmeyecek biçimde gerçekleştirilmesine özen gösterilir.

k) Çalışma grupları gerekli gördüğünde alt komisyonlar oluşturabilir.

l) Bir kişi en fazla iki çalışma grubunda görev alabilir.

4.BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 20. Çeşitli Hükümler:

a) Edremit Kent Konseyi Mahalle meclislerinin rahat çalışabilmesi için lojistik destek sağlar.

b) Meclisler dönem başında çalışma takvimlerini oluşturup Genel Sekreterliğe onaylatırlar.

c) Kent Konseyi Çalışma Yönergesi hükümlerine aykırı davranmak, kent konseyi ilke ve ideallerini zedeleyen tutum ve davranışlarda bulunmak üyelikten çıkarılma nedenleridir. Üyelikten çıkarılma kararı, ilgilinin savunması alındıktan sonra, Kent Konseyi Genel Sekreterliğinin teklifi ile Yürütme Kurulu tarafından verilir.

d) Bu yönergede yer almayan konuların çözümü için karşılıklı görüşme ve uzlaşma temel yöntemdir.

e) Bu yönerge, Edremit Kent Konseyi genel kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer.