14.9 C
Edremit
27 Ekim, Çarşamba, 2021.

EDREMİT KENT KONSEYİ

KADIN MECLİSİ

EDREMİT KENT KONSEYİ

KADIN MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

1.BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar

Amaç:

Madde1-Bu çalışma yönergesinin amacı, Edremit İlçesinde yaşayan kadınların kent yönetimine demokratik katılımını sağlayarak temsil kabiliyetini geliştirmek, kendi potansiyel ve güçlerini keşfederek geliştirmelerini sağlamak, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlanmasına katkıda bulunmak, kadınların haklarını korumak ve geliştirmek konularında çalışmalar yürüten Kadın Meclisi’nin çalışma  usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam:

Madde 2-Edremit Kent Konseyi Kadın Meclisinin kuruluşunu, amaçlarını ve çalışma ilkelerini kapsar. Edremit Kent Konseyi Kadın Meclisi;  Edremit’te yaşayan kadınların kurumsal kimliğini ifade eder. Gönüllülük esasına dayalı olarak çalışır. Yerel, ulusal ve küresel konularda, kadınların fikir belirtebilmelerini, çözüm üretebilmelerini, karar mekanizmalarına katılımlarını sağlayan,  toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusunda çalışan, Edremit Kent Konseyi bünyesinde yer alan bir meclistir.  Edremit Kent Konseyi Kadın Meclisi, ayrımcılık yapmaksızın, kadınların, meclis çatısı altında yaratılan uzlaşma ortamında, kadınların haklarına sahip çıkar, kentin öncelikli sorunlarının belirlenmesine, sorunların çözümüne sürdürülebilir politikalar üretilmesine ve uygulanmasına katkıda bulunur.

Dayanak:

Madde 3: Bu yönerge,  Edremit Kent Konseyi Çalışma Yönergesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Kısaltmalar:

Madde-4: Bu Yönergede geçen;

Belediye:  Edremit Belediyesini,

Kent Konseyi:  Edremit Kent Konseyini,

Kent Konseyi Yürütme Kurulu:  Edremit Kent Konseyi Yürütme Kurulunu,

Kent Konseyi Başkanı:  Edremit Kent Konseyi Başkanını, 

Meclis:  Edremit Kent Konseyi Kadın Meclisini,

Genel Kurul: Kadın Meclisi Genel Kurulunu,

Koordinasyon Kurulu: Kadın Meclisi Koordinasyon Kurulunu,

Sözcü:  Edremit Kent Konseyi Kadın Meclisi Genel Kurulu tarafından seçilen sözcüyü ifade eder.

2.BÖLÜM

Meclisi’nin Amacı, İlkeleri, Oluşumu ve Organları

Amacı:

Madde 5. Kadın Meclisinin amacı;

 1. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak,
 2. Kadınların, kentin ekonomik, sosyal, kültürel, sanatsal ve siyasal yaşamına aktif katılımını sağlamak,
 3. Kadınların kentin sorunları konusunda bilinçlenmesi ve çözüm üretmesini sağlamak,
 4. Kadınların kente ait olma duygularını geliştirilmek,
 5. Kadınların iş yaşamına katılımı ve ekonomik olarak güçlenmeleri için politika oluşturmak ve projeler geliştirmek,
 6. Kadınların kreş, emzirme odası, ulaşım, altyapı, yeşil alanların uygunluğu vb. ihtiyaç ve sorunlarından yola çıkarak taleplerini belirlemek ve ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak,
 7. Kadına yönelik şiddet ile ilgili mücadele etmek, bu konuda politikalar geliştirmek, kadın danışma merkezi ve sığınma evinin kurulması için çalışmak,
 8. Kadına Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi konusunda ulusal ve uluslararası anlaşmaların uygulanması için çalışmak,
 9. İstanbul Sözleşmesi Hükümlerinin uygulanması için çalışmak,
 10. Kadınların tüm karar alma mekanizmalarında erkeklerle eşit düzeyde yer almalarını sağlamak için politika oluşturmak.

 

İlkeleri:

Madde 6. Kadın Meclisi aşağıdaki ilkeler doğrultusunda çalışmalarını yürütür.

 1. Kadın Meclisi çalışmalarına ve toplantılarına kentte yaşayan tüm kadınlar katılabilir,
 2. Kadın Meclisi cinsiyet ayrımcılığına dayalı eğitim, hukuk, sağlık, ekonomik, siyasal, kültürel ve toplumsal olmak üzere her alandaki tüm uygulamalara karşı mücadele eder,
 3. Kadın Meclisi siyasi bir oluşum değildir. Siyasi amaçla faaliyet gösteremez ve hiçbir siyasi parti ile dikey ilişki kuramaz. Ancak siyasi parti üyesi kadınların katılımına açıktır,
 4. Kadın Meclisi (genel kurulu) toplantıları kamuya ve basına açık yapılır,
 5. Meclis çalışmaları özel çıkarlar doğrultusunda kullanılamaz,
 6. Çalışmalara katılımda devamlılık ve gönüllülük esastır. Yeni katılımlara açıktır,
 7. Tartışmaların niteliği ve kapsamı genel hedef ve amaçlara yönelik olmalıdır,
 8. Kadın Meclisi, üyelerinin ortak kararları çerçevesinde ve çalışma yönergesine uygun olarak faaliyette bulunur,
 9. Şeffaf ve paylaşımcıdır. Her türlü şiddete karşı ve şiddetin ortadan kaldırılmasına yönelik politikalar geliştirir ve çalışmalar yapar,
 10. Bilgi paylaşımını tarafsız, koşulsuz ve eşit olarak yapar,
 11. Kurumlar ve bireyler arasında verimli çalışmayı hedefler, iş birliği platformları oluşturur,
 12. Başta İstanbul Sözleşmesi olmak üzere, kadınlar ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili ulusal ve uluslararası sözleşmeleri gözetir.

Oluşumu:

Madde 7. Kadın Meclisleri aşağıdaki temsilcilerden oluşur:

 1. Kadınlarla ilgili sosyal hizmet kurumlarının kadın temsilcileri,
 2. Kadınlarla ilgili vakıfların, derneklerin ve kooperatiflerin temsilcileri,
 3. Mahalle meclislerinin kadın temsilcileri,
 4. Sendikaların, siyasi partilerin, meslek odaları ve baroların kadın komisyonu/çalışma grubu temsilcileri,
 5. Seçilmiş kadın yerel yönetim temsilcileri (belediye meclis üyeleri, muhtarlar),
 6. Esnaf Odası, Ziraat Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Sanayi Odası’nın kadın meclis üyeleri,
 7. Üniversitelerdeki kadın akademisyenler,
 8. Tüzel kişiliği olmayan kadın dayanışma grupları, platformlar, inisiyatiflerinin temsilcileri,
 9. Gönüllü bireysel kadın katılımcılardan oluşur.

Organları:

Genel Kurul, Yürütme Kurulu ve Çalışma Grupları

Genel Kurul:

Madde 8. Kadın Meclisi’nin en yetkili üst kuruludur. Üyelerin tümünden oluşur. Genel Kurul en az altı ayda bir toplanır. Yürütme kurulu gerek gördüğünde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Genel Kurul, üyelerinin beşte birinin imzası ile olağanüstü olarak da toplantıya çağrılabilir.  Kararlar gizli oy ve açık sayım ile ve katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Genel Kurul toplantısına Kadın Meclisi sözcüsü başkanlık eder. Genel Kurul, Yürütme Kurulunu seçmek üzere yılda bir kez özel gündemle toplanır. Seçimli toplantıya bir divan başkanı ve iki yazmandan oluşan divan heyeti başkanlık eder.  Seçimli genel kurulda bir sözcü, iki yazman ve ayrıca bir yedek sözcü ve iki yedek sayman seçilir.

Her üyenin bir oy hakkı vardır. Vekâleten oy kullanılamaz. Bu toplantının yeri ve zamanı önceden belirlenir ve Genel Kurul üyelerine duyurulur.   

Yürütme Kurulu:

Madde 9. Yürütme kurulu, genel Kurul tarafından 1 (bir) yıl süre için seçilen bir sözcü, iki yazman ve  çalışma grubu sözcülerinden oluşur.

Yürütme kurulu toplantılarına üst üste 3 kez mazeretsiz gelmeyen üyenin üyeliği düşer. Yerine ilk yedek üye yürütme kurulu üyesi olur. Yürütme kurulunun görev süresi bir yıldır.  Yürütme kurulu üyeleri üst üste 2 (iki) yıldan fazla seçilemez. 

Madde 10. Yürütme Kurulunun görevleri aşağıdaki gibidir. 

a) Genel Kurulda tartışılacak bir sonraki toplantının gündeminin belirlemek, gündem ile ilgili bildiri sunacak kuruluşları belirlemek.

b) Kent Meclisi / Kent Konseyi ile Kadın Meclisi arasındaki koordinasyonu sağlamak ve geliştirmek.

c) Çalışma Grupları tarafından üretilen projeleri Genel Kurula sunmak.

d) Genel Kurul kararlarının yerel yönetimlerde yerine getirilip getirilmediğini izlemek ve gerektiğinde basın ve kamuoyu oluşturarak baskı kurmak.

e) Yerel yönetimlerde, ilgili tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde Kadın Meclisi’ni temsil etmek.

f) Diğer illerdeki Kadın Meclisleri ile ilişki kurmak.

g) Genel Kurul toplantılarının belirlenen gün ve saatte en geniş üye katılımı ile gerçekleştirilmesini ve üyelerin faaliyetlerle ilgili bilgilendirilmesini sağlamak.

h) Çalışma Grupları kurulmasına karar vermek,

i) Kadınların ve kentin ihtiyaçlarından yola çıkarak komisyonlar tarafından saptanan sorunların ve çözümlerinin yetkili mercilere iletmesini sağlamak ve takip etmek.

j) Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve genel sekreteri ile iletişim kurmak.

Çalışma Grupları:

Madde 11. Yürütme Kurulunun önerisi ile Genel Kurul tarafından çeşitli konularda araştırma yapmak, kadın sorunlarını saptayarak çözüm önerileri geliştirmek ve projeler üretmek amacıyla en az beş kişiden oluşan çalışma grupları oluşturulur. Genel kurul kararı dışında da ihtiyaç duyulması halinde en az beş kişinin yazılı talebi ve genel sekreterliğe başvurması ve yürütme kurulunun kararı ile yeni çalışma grupları kurulabilir. Çalışma gruplarında gönüllülük esastır. Her çalışma grubu çalışmalarının raporunu yürütme kuruluna sunar. Çalışma grupları ilk toplantılarında bir sözcü ve iki yazman seçer. Sözcü ve yazmanların ayrılması durumunda en yakın toplantıda yeniden seçim yapılır. Çalışma grubu sözcüleri, yürütme kurulunun doğal üyesidir.

3.BÖLÜM

Tüzük Değişikliği, Yürütme ve Yürürlük

Tüzük Değişikliği:

Madde 12- Tüzük değişikliği Yürütme kurulunun önerisi ile Meclis Genel Kurulunda görüşülerek karara bağlanır. Tüzük değişikliklerinde, Genel Kurul üye katılım sayısının üçte ikisinin oyu gerekir. Gizli oy, açık sayım esastır. Tüzük değişikliği, Kent Konseyi Genel Kurulunda kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

Yürütme:        

Madde 13- Tüzük hükümlerini Yürütme Kurulu uygular.

Yürürlük:         

Madde 14- Bu tüzük Kent Konseyi Genel Kurulu’nun onayı ile 06.10.2019 tarihinde yürürlüğe girer.