11.8 C
Edremit
27 Ekim, Çarşamba, 2021.

EDREMİT KENT KONSEYİ

GENÇLİK MECLİSİ

EDREMİT KENT KONSEYİ

GENÇLİK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

1.​ ​BÖLÜM

Amaç, ​Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar

Amaç:

Madde 1- Bu çalışma​ ​yönergesinin​ ​amacı, Edremit ​ ​İlçesinde yaşayan​​ ​​ve okuyan gençlerin​ ​kent yönetimine demokratik​ ​katılımını​ ​sağlayarak​ ​temsil​ ​kabiliyetini​ geliştirmek,​ kendi​ ​potansiyel ve​ ​güçlerini​ ​keşfederek​ ​geliştirmelerini​ ​sağlamak, gençlerin haklarını korumak  konularında​ ​çalışmalar​ ​yürüten​ ​Gençlik Meclisi’nin çalışma ​ ​usul​ ​ve​ ​esaslarını​ ​belirlemektir.

Kapsam:

Madde 2- Edremit ​Kent​ ​Konseyi​ ​Gençlik​ ​Meclisinin​ kuruluşunu,​ ​amaçlarını​ ​ve​ ​çalışma​ ​ilkelerini​ ​kapsar. Edremit​ ​ ​Kent​ ​Konseyi​ ​Gençlik​ ​Meclisi;​ ​ Edremit ​gençliğinin​ ​kurumsal ​kimliğini​ ​ifade​ ​eder.​ ​Gönüllülük​ ​esasına dayalı​ ​olarak​ ​çalışır.​ ​Yerel,​ ​ulusal​ ​ve​ ​küresel​ ​konularda,​ ​gençlerin​ ​fikir​ ​belirtebilmelerini,​ ​çözüm üretebilmelerini,​ ​karar​ ​mekanizmalarına​ ​katılımlarını​ ​sağlayan,​ ​ Edremit ​Kent​ ​Konseyi​ ​bünyesinde​ ​yer​ ​alan bir​ ​meclistir.​ ​ Edremit ​Kent​ ​Konseyi​ ​Gençlik​ ​Meclisi, ​ayrımcılık​ ​yapmaksızın,​ ​gençlerin,​ ​meclis​ ​çatısı​ ​altında yaratılan​ ​uzlaşma​ ​ortamında,​ gençlerin haklarına sahip çıkar, ​kentin​ ​öncelikli​ ​sorunlarının​ ​belirlenmesine,​ ​sorunların çözümüne sürdürülebilir​  ​​politikalar​ ​üretilmesine​ ​ve​ ​uygulanmasına​ ​katkıda​ ​bulunur.

Dayanak:

Madde​ ​3- ​​ ​Bu yönerge, ​ ​Edremit ​Kent​ ​Konseyi​ ​Çalışma​ ​Yönergesine​ ​​dayanılarak​ ​hazırlanmıştır. 

Kısaltmalar:

Madde 4-​​ ​Bu​ ​Yönergede​ ​geçen;

Belediye:​ ​ Edremit ​ ​Belediyesini,

Kent​ ​Konseyi:​ ​ Edremit ​Kent​ ​Konseyini,

Kent​ ​Konseyi​ ​Yürütme​ ​Kurulu:​ ​ Edremit ​Kent​ ​Konseyi​ ​Yürütme​ ​Kurulunu,

Kent​ ​Konseyi​ ​Başkanı:​ ​ Edremit ​ ​Kent​ ​Konseyi​ ​Başkanını, 

Meclis:​ ​ Edremit ​Kent​ ​Konseyi​ ​Gençlik​ ​Meclisini,

Genel​ ​Kurul:​ ​Gençlik​ ​Meclisi​ ​Genel​ ​Kurulunu,

Koordinasyon​ ​Kurulu:​ ​Gençlik​ ​Meclisi​ ​Koordinasyon​ ​Kurulunu,

Eş​ ​sözcüler:​ ​ Edremit ​ ​Kent​ ​Konseyi​ ​Gençlik​ ​Meclisi​ ​Genel​ ​Kurulu​ ​tarafından​ ​seçilen​ ​bir​ ​kadın​ ​ve​ ​bir​ ​erkek sözcüyü ifade eder.

2.​ ​BÖLÜM

​Amacı,​ ​İlkeleri,​ ​Oluşumu​ ​ve​ ​Organları

Amacı:

Madde​ 5- Gençlik​ ​Meclisi,​ ​gençlerin:

a)​ ​Kent​ ​yönetiminde​ ​çözüm​ ​ortağı​ ​olmalarını,

b)​ ​Sürdürülebilir​ ​yaşam​ ​anlayışı​ ​içerisinde​ ​kente​ ​yönelik​ ​çalışmalar​ ​yürütmelerini, 

c)​ ​Gençliği,​ ​yerel,​ ​ulusal​ ​ve​ ​uluslararası​ ​tüm​ ​platformlarda​ ​temsil​ ​etmelerini,

d)​ ​Ulusal​ ​ve​ ​uluslararası​ ​sözleşmeler​ ​çerçevesindeki​ ​gençlik​ haklarını,​ ​yerel​ ​düzeyde​ ​koruma​ ​ve geliştirmelerini,

e)​ ​Kentlilik​ ​bilincini​ ​geliştirerek​ ​kentsel​ ​kimlik​ ​oluşumuna​ ​katkı​ ​sağlamalarını,

f)​ ​Girişimci​ ​kimliklerini​ ​ön​ ​plana​ ​çıkararak​ ​kişisel​ ​gelişimlerine​ ​destek​ ​olmalarını,

g)​ ​Bireysel​ ​inisiyatiflerini​ ​geliştirmelerini,​ ​gençlerin istihdam​ına​ ​yönelik​ ​çözümler üretmelerini,

h)​ ​İnsan​ ​haklarına​ ​ve​ ​çevreye​ ​duyarlılıklarını​ ​arttırmalarını,

i)​ ​Kentin​ ​bilimsel,​ ​teknolojik,​ ​sanatsal,​ ​sosyal​ ​ve​ ​kültürel​ ​etkinliklerinde​ ​rol​ ​almalarını,

j)​ ​Birlikte​ ​çalışma​ ​alışkanlıklarını​ ​geliştirerek,​ ​gençliğe​ ​ortaklık​ ​anlayışı​ ​kazandırmalarını,

k)​ ​Evrensel​ ​ve​ ​iç​ ​barışa​ ​katkıda​ ​bulunmalarını,

l)​ ​​ ​Kültürler​ ​arası​ ​yakınlaşmayı​ ​ve​ ​dayanışmayı, 

m)​ ​Laik,​ ​bilimsel​ ​ve​ ​demokratik​ ​eğitim​ ​anlayışını​ ​korumak​ ​ve​ ​bu​ ​doğrultuda​ ​faaliyetler​ ​yürütmelerini,

n)​ ​Katılımcılığı​ ​arttırarak;​ ​kişisel,​ ​toplumsal,​ ​siyasal,​ ​bilimsel,​ ​kültürel,​ ​sanatsal,​ ​sportif​ ​ve​ ​iletişimsel konularda​ ​gelişimlerine​ ​ilişkin​ ​programlara​ ​ve​ ​faaliyetlere​ ​katılımlarını sağlamayı​ ​amaçlar.

İlkeleri:

Madde​ ​6- ​Gençlik​ ​Meclisi​ ​çalışmalarını​ ​aşağıdaki​ ​ilkeler​ ​çerçevesinde​ ​yürütür​;

 1. Şeffaflık

Gençlik Meclisi çalışmalarının tümünde şeffaflık ilkesini esastır. Yapacağı bütün etkinlikleri üyelere duyurur, üyelerinin düşüncelerini alır ve katılımlarını sağlar. Bilgi paylaşımını tarafsız, eksiksiz, koşulsuz   ve eşit​ ​bir​ ​şekilde​ ​yapar.

 1. Temsil

Gençlik​ ​Meclisi,​ ​yerel​ ​yönetişim​ ​sürecinde​ ​kent​ ​gençliği​ ​adına​ ​söz​ ​sahibidir​ ​ve​ ​bütün​ ​siyasi​ ​yapılara​ ​eşit mesafededir​.

 1. Cinsiyet​ ​Eşitliği

Gençlik​ ​Meclisi​ ​çalışmalarında​ ​toplumsal cinsiyet​ ​eşitliği​ ​esastır.​ ​Meclis​ ​bütün​ ​organlarının​ ​temsilinde​ ​ve temsiliyet​ ​sağladığı​ ​her​ ​ortamda​ ​bu​ ​dengenin​ ​korunmasına​ ​dikkat​ ​eder.

 1. Gönüllülük

Gençlik​ ​Meclisi,​ ​çalışmalarının​ ​tümünde​ ​gönüllülüğü​ ​esas​ ​alır.​ ​Meclis​ ​kar​ ​amacı​ ​güden​ ​herhangi​ ​bir çalışma​ ​içerisine​ ​giremez.​ 

 1. Bireysel​ ​Kapasite​ ​Gelişimi

Gençlerin​ ​bireysel​ ​kapasite​ ​gelişimini​ ​sağlayacak​ ​eğitsel​ ​ve​​ ​​sosyal​ ​içerikli​ ​olan​ ​çalışmalarda​ ​meclis, kent​ ​gençliğinin​ ​sesini​ ​yükseltir​ ​ve​ ​her​ ​türlü​ ​politika​ ​oluşturma​ ​sürecinde​ ​gençlik​ ​boyutunun​ ​da dikkate​ ​alınmasını​ ​sağlar.

 1. Sosyal​ ​Sorumluluk

Kentleşme sorunlarının artarak farklılaştığı günümüzde, meclis, gençlerin çevrelerindeki sorunları sahiplenerek çözüm önerileri sunmasını, uygulama süreçlerine ve sonuçlarının takibine etkin katılım sağlayarak,​ ​sosyal​ ​sorumluluk​ ​farkındalığının​ ​gelişimine​ ​katkı​ ​sağlar.

 1. Kentin​ ​Yaşam​ ​Kalitesinin​ ​Arttırılması

Gençlik​ ​Meclisi,​ ​ekolojik sürdürülebilir​ ​yaşam​ ​ilkelerine​ ​gençlik​ ​bakış​ ​açısı​ ​kazandıran​ ​öneriler​ ​geliştirir​ ​ve görüşlerini​ ​yerel​ ​yönetim​ ​birimlerine​ ​sunar.

 1. Sürdürülebilirlik

Gençlik​ ​Meclisinin​ ​sürdürülebilirliğinin​ ​sağlanması​ ​için​ ​kurumsallaşma önemlidir.​ ​Meclis,​ ​diğer Kent​ ​Konseyi​ ​Gençlik​ ​Meclisleri​ ​ve​ ​ulusal​ ​platformlar​ ​ile​ ​iletişim​ ​ağlarını​ ​kurar,​ ​ortaklık​ ​geliştirir​ ​ve güçlendirir.​ ​Gençlik​ ​Meclisi​ ​yeni​ ​katılımlara​ ​açıktır.

 1. Yönetişim

Gençlik​ ​Meclisi​ ​iyi​ ​yönetişim​ ​doğrultusunda​ ​yerel​ ​ortaklarla​ ​işbirliği​ ​içerisinde,​ ​kent​ ​kararlarının​ ​alınması ve​ ​uygulanması​ ​süreçlerinde​ ​kamuoyu​ ​oluşturulmasına​ ​katkıda​ ​bulunur.

 1. Ortaklık

Gençlik​ ​Meclisi​ ​çalışmalarının​ ​tümünü​​ ​​başta​ ​Kent​ ​Konseyi​ ​olmak​ ​üzere​ ​konuyla​ ​ilgili​ ​tüm​ ​yerel​ ​aktörler ile​ ​ortaklık​ ​anlayışı​ ​içerisinde​ ​gerçekleştirir.

 1. Katılımcılık

Meclisin​ ​gerçekleştirdiği​ ​çalışmalarda​ ​karar​ ​alma​ ​aşamasından,​ ​sonuçların​ ​takibine​ ​kadar sorumluluk​ ​alınan​ ​tüm​ ​süreçlerde​ ​aktif​ ​katılım​ ​bir​ ​gerekliliktir.​ ​Katılım​ ​süreçlerinde​ ​evrensel​ ​insan haklarına​ ​aykırı​ ​olarak​ ​din,​ ​dil,​ ​ırk,​ ​mezhep,​ ​kültür,​ ​sınıf​ ​ve​ ​cinsiyet​ ​ayrımcılığı​ ​yapılamaz.

Oluşumu:

Madde​ ​​7​- Edremit ​ ​Kent​ ​Konseyi​ ​Gençlik​ ​Meclisi​ ​16-​​ ​​29​ ​yaşları arasındaki, 

a)​ ​Üniversitelerin​ ​Öğrenci​ ​Konsey​ ​temsilcilerinden,

b)​ ​Üniversite​ ​öğrenci​ ​topluluk/kulüp temsilcilerinden, 

c)​ ​ Edremit ​ilçesinde​ ​bulunan​ ​liselerin​ ​Öğrenci Temsilcilerinden,

d)​ ​ Edremit ​ ​ilçesinde​ ​faaliyet​ ​yürüten​ ​sivil toplum​ ​kuruluşları​ ​ve spor klüplerinin gençlik​ ​temsilcilerinden,

e)​ ​Derneklerin, odaların​ ​Gençlik​ ​temsilcilerinden,

f)​ ​Gençlik​ ​Meclisi​ ​Çalışma​ ​Grubu​ ​temsilcilerinden,​

i)​ Edremit ​ ​ilçesinde​ ​temsilciliği​ ​bulunan​ ​siyasi​ ​partilerin​ ​gençlik​ ​örgütlenmelerinden, 

j)​ ​​Kamu​ ​Kurumlarının​ ​Gençlik​ ​temsilcileri​nden​​ ​(SHÇEK,​ ​Gençlik​ ​Merkezleri,​ ​Mesleki​ ​Eğitim​ ​Merkezleri​ ​ve Halk​​ ​​Eğitim​ ​Merkezleri),

k)​ ​Mahalle​ ​meclisleri ​gençlik​ ​temsilcilerinden​ ​

l) Bireysel katılımcılardan oluşur.

Kurum temsilcileri, kurumlarının dilekçeleri ile Kent Konseyi Genel Sekreterliği’ne bildirilir. Bireysel katılımcılar da üyelik dilekçesi ile Kent Konseyi Genel Sekreterliği’ne üyelik için başvurur.

Organları:

Genel Kurul, Koordinasyon kurulu, Danışma Kurulu, Çalışma Grupları

Genel​ ​Kurul:

Madde 8- Gençlik​ ​Meclisi’nin​ ​en​ ​üst​ ​karar​ ​alma​ ​organı​ ​olup​ ​bu​ ​yönergenin​ ​7.​ ​Maddesinde​ ​sayılan​ ​üyelerden oluşur.​

a) ​Genel​ ​Kurul’da​ ​kurumsal​ ​temsilci​ ​olarak​ ​yer​ ​almak​ ​için;​ ​söz​ ​konusu​ ​kişilerin​ ​Kurum​ ​veya Kuruluşları​ ​tarafından​ ​temsilci​ ​olduklarını​ ​belirten​ ​yazılı​ ​bir​ ​kararın​ Kent Konseyi Genel Sekreterliğine​ ​iletilmesi​ ​gerekmektedir.

b)​ ​Her​ ​kuruluş,​ ​temsilcilerini​ ​biri​ ​asıl​ ​biri​ ​de​ ​yedek​ ​olmak​ ​üzere​ ​ve​ ​temsilcilerinin​ ​katılımında​ ​cinsiyet eşitliğini​ ​gözeterek​ ​bildirir. Asıl üyenin katılımı esastır. Asıl üyenin katılamaması durumunda yedek üye görev alır.

c)​ ​Gençlik​ ​Meclisi​ ​Genel​ ​Kurulu;​ ​yılda​ ​en​ ​az​ ​1​ ​kez​ ​olağan​ ​şekilde​ ​toplanır.​ ​Üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Olağanüstü​ ​genel​ ​kurul toplantısı​ ​için​ ​Gençlik​ ​Meclisi​ ​Koordinasyon​ ​Kurulu’nun​​ ​​çağrısı​ ​veya​ ​Genel​ ​Kurul​ ​üyelerinin​ ​1/3’ünün imzalı​ ​çağrısı​ ​gereklidir. 

d)Gençlik​ ​Meclisi​ ​Genel​ ​Kurulu,​ ​kararlarını​ ​toplantıya​ ​katılanların​ ​oy​ ​çokluğuyla​ ​alır. 

e) Gençlik Meclisi bireysel üyelerinin genel kurulda oy kullanabilmesi için çalışma gruplarında son 10 toplantının 6’sına katılım göstermesi​ ​zorunludur.

f) Genel​ ​Kurul,​ ​Gençlik​ ​Meclisi​ ​politikasını​ ​belirler.

g) Genel​ ​Kurul toplantı kararları tutanağı ​ ​oluşturulur​ ​ve​ ​tutanak​ ​bir​ ​sonraki​ ​genel​ ​kurula kadar​ ​Gençlik​ ​Meclisi’nin​ ​faaliyetlerinde​ ​bağlayıcıdır.

h)​ ​Genel​ ​Kurul,​ ​Meclis​ ​Koordinasyon​ ​Kurulu​ ​tarafından​ ​hazırlanan​ ​gündemi​ ​görüşmek,​ ​değerlendirmek gerekli​ ​hallerde​ ​gündeme​ ​madde​ ​eklemek,​ ​yönerge​ ​değişikliği​ ​yapmak​ ​ve​ ​gerekli​ ​kararları​ ​almakla görevlidir.

ı)​ ​Genel​ ​Kurul,​ ​Gençlik​ ​Meclisi​ ​bir kadın, bir erkek eş​ ​sözcülerini ​seçer.​ ​Genel​ ​Kurul​ ​üyelerinin​ eş sözcülüğü​ ​aday olabilmesi​ ​için​ ​gerçekleştiren​ ​son​ ​10​ ​toplantıdan​ ​6’sına​ ​katılım​ ​göstermesi​ ​zorunludur.

i)​ ​Genel​ ​Kurulda,​ ​Koordinasyon​ ​Kurulu​ ​tarafından​ ​hazırlanmış​ ​olan​ ​gündem​ ​maddelerine​ ​toplantıya katılan​ ​Gençlik​ ​Meclisi​ ​aktif​ ​üye​ ​sayısının​ ​en​ ​az​ ​%​ ​10’nun​ ​yazılı​ ​önerisi​ ​ve​ ​Genel​ ​Kurulun​ ​onayı​ ​ile​ ​madde eklenebilir.​ ​Her​ ​gündem​ ​maddesinin​ ​görüşülmesinden​ ​sonra​ ​karar​ ​için​ ​oylama​ ​yapılır.​ ​Oylamalar kapalı oy, açık sayım ile yapılır.

j)​ ​Genel​ ​Kurul​ ​toplantılarının​ ​günü,​ ​saati,​ ​yeri​ ​ve​ ​gündemi​ ​en​ ​az​ ​15​ ​(onbeş)​ ​gün​ ​önceden Edremit ​ ​Kent​ ​Konseyi​ ​Başkanlığı​ ​tarafından​ ​katılımcılara​ ​yazı​ ​ile​ bildirilir.​ ​Toplantı​​ ​​ayrıca​ ​mahalli araçlarla​ ​(afiş,​ ​pankart,​ ​internet​ ​vb.)​ ​kamuoyuna​ ​duyurulur.

k)​ ​Üyeler,​ ​önceden​ ​hazırlanan​ ​katılım​ ​listesini​ ​imzalayarak​ ​Genel​ ​Kurul​ ​toplantısına​ ​katılırlar.

l)​ ​Genel​ ​Kurul​ ​katılımcı​ ​üye​ ​tam​ ​sayısının​ ​salt çoğunluğu ​ile​ ​toplanır.​ ​Birinci​ ​toplantıda yeterli​ ​çoğunluk​ ​sağlanamazsa,​ ​en​ ​az​ ​7​ ​gün​ ​sonra​ ​yapılacak​ ​ikinci​ ​toplantıda​ ​çoğunluk​ ​aranmaz.

m)​ ​Genel​ ​Kurulda​ ​kurum​ ​ve​ ​kuruluşları​ ​temsil​ ​edecek​ ​kişiler,​ ​birinci​ ​dönem​ ​iki​ ​yıl,​ ​ikinci​ ​dönem​ ​üç​ ​yıl görev​ ​yaparlar.

n)​ ​Kurum​ ​ve​ ​kuruluşlarının​ ​ilk​ ​kez​ ​belirlediği​ ​ya​ ​da​ ​herhangi​ ​bir​ ​nedenle​ ​değiştirdiği​ ​temsilcilerinin​ ​ismi Gençlik​ ​Meclisinin​ ​değişikliği​ ​takiben​ ​ilk​ ​Genel​ ​Kurul​ ​toplantısından​ ​en​ ​az​ ​7​ ​gün​ ​önce​ ​Kent​ ​Konseyi’ne bildirilir.

o) Gençlik Meclisi yeni katılımlara açıktır. Bu yönergenin yürürlüğe girmesinden sonra yeni katılacak kurum ve kuruluşların başvuruları, Koordinasyon Kurulu tarafından değerlendirilerek Gençlik Meclisi Genel​ ​Kurulu’nda​ ​karara​ ​bağlanır.

p)​ ​ ​Kent​ ​Konseyi​ ​Yönergesinde​ ​ve​ ​bu​ ​yönergede​ ​belirtilen​ ​amaçlara​ ​ve​ ​ilkelere​ ​aykırı​ ​söylem​ ve eylemleri​ ​belirlenen​ ​ya​ ​da​ ​Gençlik​ ​Meclisinin​ ​olağan​ ​ve​ ​olağanüstü​ ​toplantılarına​ mazeretsiz​ ​olarak birbirini​ ​takiben​ ​üç​ ​kez​ ​katılmayanların​ ​Genel​ ​Kurul​ ​üyelikleri,​ Koordinasyon​ ​Kurulu’nun​ ​önerisi,​ ​Genel Kurulun​ ​salt​ ​çoğunluk​ ​kararı​ ​ve​ ​Kent​ ​Konseyi​ Yürütme​ ​Kurulu​ ​onayı​ ​ile​ ​düşürülebilir.

1.1​ ​Divan​ ​​ ​Seçimi:

Seçim​ ​gündemi​ ​ile​ ​toplanan​ ​Genel​ ​Kurul,​ ​Meclisin​ ​kuruluş​ ​aşamasında​ ​Kent​ ​Konseyi​ ​Başkanı​ ​veya​ ​Kent  Konseyi​ ​Genel​ ​Sekreterinin​ ​konuşması​ ​ile,​ ​kuruluş​ ​aşaması​ ​tamamlandıktan​ ​sonra​ ​Gençlik​ ​Meclisi​ ​Eş sözcüleri​ ​veya​ ​Meclisin​ ​belirlediği​ ​Koordinasyon​ ​Kurulu​ ​üyesinin​ ​konuşması​ ​ile​ ​açılır.  Takiben,​ ​Genel​ ​Kurul​ ​üyeleri​ ​arasından​ ​bir başkan iki yazman olmak üzere​ ​üç​ ​kişiden​ ​oluşan​ ​Divan​ ​Kurulu​ ​seçilir.​ ​ Seçimler,​ ​Genel​ ​Kurulca​ ​aksine​ ​bir​ ​karar​ ​alınmadıkça​ ​gizli​ ​oy,​ ​açık​ ​sayım​ ​ile​ ​yapılır.

1.2​ ​Kararların​ ​İlanı:

Gençlik​ ​Meclisi​ ​Genel​ ​Kurulunca​ ​alınan​ ​kararlar,​ ​kamuoyuna​ ​uygun​ ​araçlarla​ ​duyurulur​ ​ve​ ​ Edremit Kent​ ​Konseyi​ ​Yürütme​ ​Kuruluna​ ​da​ ​yazılı​ ​olarak​ ​bildirilir.

Koordinasyon​ ​Kurulu:

Madde 9- Genel Kurul tarafından seçilen iki eş sözcü ve iki yazmandan ve çalışma gruplarının eş sözcülerinden oluşur. Görev süreleri bir yıldır. Sözcüler en fazla iki kez üst üste aday olabilir. Genel​ ​Kurul​ ​tarafından​ ​belirlenen​ ​politikalar​ ​çerçevesinde​ ​Genel​ ​Kurul​ ​kararlarının​ ​1​ ​yıl​ ​boyunca uygulayıcı/yürütücü​ ​organıdır.  Koordinasyon​ ​Kurulu​,​ ​üye​ ​kuruluşlar​ ​arasında​ ​koordinasyonu​ ​sağlar.​ ​Kent​ ​yönetiminde​ ​Kent​ ​Konseyi​ ​Genç Meclisi’ni​ ​temsil​ ​eder​.  Koordinasyon​ ​Kurulu​ ​en​ ​az​ ​6​ ​ayda​ ​bir​ ​hazırladığı​ ​raporlar​ ​doğrultusunda​​ ​çalışmaları​ ​değerlendirip üyelerine​ ​bilgi​ ​verir.  Koordinasyon​ ​Kurulu​​ ​Kent​ ​Konseyi​ ​Gençlik​ ​Meclisini​ ​yerel,​ ​ulusal​ ​ve​ ​uluslararası​ ​süreçlerde​ ​ilgili​ ​çalışma grupları​ ​ile​ ​görüş​ ​alış​ ​verişinde​ ​bulunarak​ ​temsil​ ​eder. Koordinasyon kurulu, Kent Konseyi Koordinasyon kurulu ile eş güdümlü olarak çalışır.

Danışma​ ​Kurulu:

Madde 10- ​Danışma​ ​Kurulu,​ ​Gençlik​ ​Meclisi​ ​çalışmalarını​ ​kolaylaştıracak,​ ​çalışmalarda​ ​gençlere​ ​danışmanlık​ ​yapan ve​ ​kamu​ ​kuruluşları,​ ​akademik​ ​kurumlar,​ ​sivil​ ​toplum​ ​kuruluşları​ ​ve​ ​özel​ ​sektör​ ​temsilcilerinden​ ​oluşan kuruldur.​ ​Danışma​ ​kurulu​ ​yılda​ ​en​ ​az​ ​2​ ​defa​ ​toplanır.​ ​Gençlik​ ​Meclisi​ ​Eş​ sözcüleri​ ​ve​ ​Kent​ ​Konseyi​ ​Yürütme Kurulunca belirlenmiş bir üyesi ve Konsey Genel Sekreteri​ ​bu​ ​kurulun​ ​doğal​ ​üyesidir.​ ​Danışma​ ​Kurulunun​ ​kararları​ ​tavsiye​ ​niteliğindedir.

Danışma​ ​Kurulu​ ​üyeleri,​ ​Gençlik​ ​Meclisi​ ​Koordinasyon​ ​Kurulu​ ​oluştuktan​ ​sonra​ ​Meclis Koordinasyon​ ​Kurulu ve Kent Konseyi yürütme kurulu ile birlikte​ ​en​ ​geç​ ​1​ ​ay​ ​içerisinde​ ​belirlenir.

Çalışma​ ​Grupları:

​​​Madde 11- Çalışma​ ​Grupları,​ ​belirlenen​ ​öncelikli​ ​konularda​ ​çalışmalar​ ​yapabilecek​ ​genç​ ​gönüllülerin​ ​katılımıyla oluşur.​ ​Kentteki​ ​gençlerin​ ​talepleri​ ​doğrultusunda​ ​Koordinasyon​ ​Kurulu​ ​kararıyla​ ​çalışma​ ​grupları belirlenir.​ ​Çalışmalarının​ ​sürekliliği​ ​halinde​ ​oluşumuna​ ​devam​ ​eder.​ ​Koordinasyon​ ​Kurulu​ ​kararı​ ​ile​ ​ihtiyaca yönelik​ ​kısa​ ​dönemli​ ​alt​ ​çalışma​ ​grupları​ ​da​ ​oluşturulabilir.​ ​​Çalışma​ ​Grupları,​ ​kendi​ ​aralarında​ ​grup eş sözcülerini ​ ​belirler.​ ​ Çalışma​ ​Grubu​ ​eş sözcüleri,  ​faaliyetlerini​ ​Koordinasyon​ ​Kurulu ​ ​ile​ ​paylaşır.​ Çalışma​ ​Gruplarının​ ​ayda​ ​en​ ​az​ ​1​ ​kez​ ​toplanma​ ​zorunluluğu​ ​vardır.​ Çalışma grupları, Meclis Koordinasyon​ ​Kurulu​ ile eşgüdümlü olarak çalışır. Düzenli çalışmayan çalışma grupları, Meclis yürütme kurulunca kapatılabilir.

3.​ ​BÖLÜM

Tüzük Değişikliği, Yürütme ve Yürürlük

Tüzük Değişikliği:

Madde 12- Tüzük değişikliği Yürütme kurulunun önerisi ile Meclis Genel Kurulunda görüşülerek karara bağlanır. Tüzük değişikliklerinde, Genel Kurul üye katılım sayısının üçte ikisinin oyu gerekir. Gizli oy, açık sayım esastır. Tüzük değişikliği, Kent Konseyi Genel Kurulunda kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

Yürütme:        

Madde 13- Tüzük hükümlerini Meclis Yürütme Kurulu uygular.

Yürürlük:          

Madde 14- Bu tüzük Kent Konseyi Genel Kurulu’nun onayı ile 06.10.2019 tarihinde yürürlüğe girer.