14.9 C
Edremit
27 Ekim, Çarşamba, 2021.

EDREMİT KENT KONSEYİ

ÇOCUK MECLİSİ

EDREMİT KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Tanım, Amaç, Dayanak, Kapsam, Kısaltmalar Tanım:

Madde 1- Kent içinde yaşayan çocukları din, dil, ırk, kültür, sınıf, eğitim ve düşünce farkı gözetmeksizin temsil etmek için kurulan ve demokratik sesini duyuran bir meclistir.

Amaç: Madde 2- Çocukların toplumsal yaşamın her alanında söz sahibi olmaları, kent yaşamına katılma ve kente ait olma duygularının geliştirilmesi, kaliteli ve yaşanabilir bir kent yönetiminde aktif rol almaları, çocukların özgür düşünen, hak ve özgürlüklere saygılı, üretken bireyler olmalarının sağlanmasına katkıda bulunulması, çocuk hakları evrensel beyannamesi doğrultusunda çocuk haklarının korunması.

Dayanak: Madde 3- Bu yönerge, Edremit Kent Konseyi Çalışma Yönergesine uygun olarak hazırlanmıştır.

Kapsam: Madde 4- Çocuk Meclisinin amaçlarını ve çalışma ilkelerini kapsar.

Kısaltmalar:  Madde-5: Bu Yönergede geçen; Belediye:  Edremit Belediyesini, Kent Konseyi:  Edremit Kent Konseyini, Kent Konseyi Yürütme Kurulu:  Edremit Kent Konseyi Yürütme Kurulunu, Kent Konseyi Başkanı:  Edremit Kent Konseyi Başkanını, Meclis:  Edremit Kent Konseyi Çocuk Meclisini, Genel Kurul: Çocuk Meclisi Genel Kurulunu, Koordinasyon Kurulu: Çocuk Meclisi Koordinasyon Kurulunu, Eş sözcüler:  Edremit Kent Konseyi Çocuk Meclisi Genel Kurulu tarafından seçilen bir kadın ve bir erkek sözcüyü ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler, İlkeler, Meclis oluşumu ve Organları Genel Hükümler:

Madde 6- Meclisin tüm organları, önceden belirlenen yer ve zamanlarda üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır. Yapılan oylamada eşitlik çıkması halinde kura çekilir. Toplantılar aksine alınmış bir karar olmadıkça herkese açıktır. Meclis ve Çalışma Gruplarına üye olan herkesin seçme ve seçilme hakkı vardır. Hiç kimse bu hakkın kısıtlaması için çalışma yapamaz. Toplantılarda görüşmelerin demokratik usullerle yapılması ve herkese söz hakkı verilmesi esastır. Bu yönergede yer almayan konuların çözümü için karşılıklı görüşme ve uzlaşma temel yöntemdir.

Madde 7- Meclisin çalışma ilkeleri;

 1. Çocuk meclisi bağımsız olarak çalışır ve hiçbir siyasi partinin propagandası ve savunuculuğunu yapamaz.
 2. Çalışmalara katılımda devamlılık esastır. Mazeretsiz üç toplantıya üst üste katılmayan üye pasif üye konumuna düşer ve durum kendisine Yürütme Kurulunca bildirilir.
 3. Tartışmaların niteliği ve kapsamı genel hedef ve amaçlara yönelik olmalıdır.
 4. Çocuk Meclisi, üyelerinin ortak kararı çerçevesinde ve yönergedeki maddeler gereğince hareket eder ve uygulamalarda bulunur.
 5. Çocuk meclisinde alınan kararlar ve görevlerin getirmiş olduğu ayrıcalıklar özel çıkarlar doğrultusunda kullanılamaz.
 6. Çocuk Meclisi kamu görevi için aday olan herhangi bir kişiyi desteklemeyeceği gibi, bir adayın leh ve aleyhinde toplantılar yapamaz ve beyanat veremez.
 7. Çocuk meclisi yaşamın her alanında cinsiyet eşitliğine önem verir.
 8. Anayasanın, uluslararası sözleşmelerin ve özel kanunların tüm insanlara, kadınlara, çocuklara, gençlere, engellilere, hayvanlara tanıdığı tüm hakları gözetir.

Meclisin Oluşumu:

Madde 8- Çocuk Meclisi çalışmalarına ve toplantılarına Edremit’te oturan veya okuyan tüm çocuklar katılabilir. Yedi yaşını dolduran ve 16 yaşını doldurmamış olan ve Edremit İlçe sınırları içinde yaşayan ya da okuyan her birey Çocuk Meclisine üye olabilir.  Üye olmak için dilekçe ve velisinin oluru   ile Edremit Kent Konseyi Genel Sekreterliği’ne  başvuruda bulunulur. Aktif Üyeler: Genel Kurula davet edilen ve çalışma gruplarından fiilen görev yapan üyeler Çocuk meclisinin aktif üyeleridir. Genel Kurulda oy kullanma hakkına sahiptir. Aralıksız üç çalışma grubu toplantısına mazeretsiz katılamayan üye pasif üye konumuna gelir ve genel kurulda oy kullanamaz.

Meclisin Organları:

Genel Kurul, Yürütme Kurulu, Danışma Kurulu, Çalışma Grupları. Genel Kurul:

Madde 9- Meclisin en yetkili organıdır ve en az 11 aktif üyeden oluşur. Genel Kurulun ilk toplantısına Edremit Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından görevlendirilen üye başkanlık eder.    Bu toplantıda iki yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis eş sözcüleri, Eş yazmanlarından oluşan yürütme kurulu seçilir. Seçimli genel kurulda, başkan ve iki yazmandan oluşan üç kişilik divan kurulu seçilir. Üyelerden boşalma olması durumunda olağan ilk toplantıda yeni üye seçimi yapılır. Toplantıları meclis eş sözcüleri birlikte kolaylaştırır. Her iki eş sözcünün toplantıda olmaması durumunda görevi yazmanlar üstlenir. Sekretarya hizmetleri yazman tarafından yürütülür ve görüşler, projeler, önerilere ilişkin Meclis toplantı tutanakları Edremit Kent Konseyi Genel Sekreterliğine sunulur. Genel Kurul, Meclis Yürütme Kurulunun belirlediği gündem ile toplanılır. Gündem maddelerine geçilmeden önce toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğunun önerisi ve Genel kurulunun kabulü ile gündeme madde eklenebilir. Yılda en az iki kere toplanır. Genel kurul, yürütme Kurulu eş sözcüleri tarafından doğrudan veya aktif katılımcı sayısının üçte birinin teklifi üzerine olağanüstü toplantıya çağırabilir. Görevleri; Meclis Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan gündemi görüşmek ve değerlendirmek, gerektiğinde tüzük değişikliği yapmak, kente ve çocuklara özgü projeler kapsamında organizasyon ve etkinliklerde görev alabilecek çalışma gruplarını oluşturmak ve gerekli kararları almaktır. Yürütme Kurulu:

Madde 10- Genel Kurulun seçtiği eş sözcüler ve eş yazmanlardan ve çalışma gruplarının eş sözcülerinden oluşur. Yürütme Kurulunun Görevleri;

 1. Çocuk Meclisinin amaçları doğrultusunda faaliyet göstermek,
 2. Genel kurulda alınan kararların yürütülmesini, ilgili mercilerle dikkate alınmasını sağlamak,
 3. İlgili tüm kurum ve kuruluşlarda Çocuk Meclisini temsil etmek,
 4. Çocuk Meclisine katılımı artıracak çalışmalar yapmak,
 5. Diğer il, ilçe ve belde Çocuk Meclisleri ve çocuk kuruluşları ile ortak çalışmalarda bulunmak,
 6. Yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve Genel Kurula sunmak,
 7. Genel Kurul toplantılarına belirlenen gün, saat ve yerde en geniş üye katılımı sağlamak,
 8. Çocukların ve kentin gereksinimlerinden yola çıkarak çalışma gruplarının hazırladıkları projelerin uygulanması konusunda yetkili mercilerle iletişimde bulunmak,
 9. Çalışma gruplarının faaliyetlerini izlemek, faaliyetlerini aksatan çalışma gruplarının aktif çalışması için gerekli tedbirleri almak,

10.Çocuk Meclisinin davet edildiği ulusal ve uluslararası toplantılara katılacak olanları istekliler arasından saptamak. 11.Meclis faaliyetlerini raporlamak, arşivlemek ve genel kurulda duyurulmasını sağlamak.

Danışma Kurulu:

Madde 11.  Danışma Kurulu, Çocuk Meclisi çalışmalarını kolaylaştıracak, çalışmalarda çocuklara danışmanlık yapan ve kamu kuruluşları, akademik kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinden oluşan kuruldur. Danışma kurulu yılda en az 2 defa toplanır. Çocuk Meclisi Eş sözcüleri ve Kent Konseyi Yürütme Kurulunca belirlenmiş bir üyesi ve Konsey Genel Sekreteri bu kurulun doğal üyesidir. Danışma Kurulunun kararları tavsiye niteliğindedir. Danışma Kurulu üyeleri, Çocuk Meclisi Koordinasyon Kurulu oluştuktan sonra Meclis Koordinasyon Kurulu ve Kent Konseyi yürütme kurulu ile birlikte en geç 1 ay içerisinde belirlenir.

Çalışma Grupları:

Madde 12-  Çocuklara yönelik projeler üretmek üzere, genel kurul tarafından oluşturulan veya gönüllülerin talebi doğrultusunda genel kurulun onayı ile kurulan gruplardır. Kendi içerisinde eş sözcüler ve eş yazmanlar seçer. Eş sözcüler aynı zamanda grubun temsilcisidir. Toplantılara eş sözcüler başkanlık eder. Bulunmaması halinde sözcülerin görevlerini yazman üstlenir. Yazman grubun sekretaryasından sorumludur. Çalışmalar ile ilgili her türlü gündem, yazışma, karar ve tutanakları düzenler ve arşivler. Görevleri genel kurulca belirlenen konuda çalışmalarda bulunmak, çocukların sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarını saptamak, gereksinimler doğrultunda projeler oluşturmak ve projelerin yaşama geçirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, çocukların kent sorunlarına sahip çıkmasını ve kararlarda söz sahibi olmasını sağlamak, yapılan çalışmaları, önerileri, projeleri, karar ve tutanakları genel kurulda görüşmek üzere yürütme kuruluna sunmak.

ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM

Tüzük Değişikliği, Yürütme ve Yürürlük Tüzük Değişikliği:

Madde 13- Tüzük değişikliği Yürütme kurulunun önerisi ile Meclis Genel Kurulunda görüşülerek karara bağlanır. Tüzük değişikliklerinde, Genel Kurul üye katılım sayısının üçte ikisinin oyu gerekir. Gizli oy, açık sayım esastır. Tüzük değişikliği, Kent Konseyi Genel Kurulunda kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

Yürütme:

Madde 14- Tüzük hükümlerini Yürütme Kurulu uygular.

Yürürlük:

Madde 15- Bu tüzük Kent Konseyi Genel Kurulu’nun onayı ile 06.10.2019 tarihinde yürürlüğe girer.