14.9 C
Edremit
27 Ekim, Çarşamba, 2021.

EDREMİT KENT KONSEYİ

ÇALIŞMA YÖNERGESİ

EDREMİT KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Edremit’teki kent yaşamında, kent vizyonun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukun korunması, sürdürülebilir yaşantı, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlılık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan Edremit Kent Konseyinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2: Bu yönerge; Edremit Kent Konseyi’nin oluşumunu, yönetim ilkelerini, organlarını, organların görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

Madde 3: Bu yönerge; 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. maddesi ile 06/06/2009 tarihli ve 27250 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 16. Maddesi dayanak alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4: Bu yönergenin uygulanmasında;

Belediye: Edremit Belediyesi’ni,

Kent Konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşerilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; Edremit’in kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği, ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu, Edremit sakinlerinin hoşgörü, saygı ve anlayış çerçevesinde yönetime katılımını ve denetimini sağlayacak mekanizmalarını geliştirmeyi ve kendi sorunlarına sahip çıkmasını özendiren, demokratik ve özerk bir kuruluş olan Edremit Kent Konseyi’ni,

Meclisler: Edremit Kent Konseyi bünyesinde mahalle, kadın, gençlik, çocuk meclisleri ve genel kurul kararı ile  oluşacak yeni meclisleri,

Çalışma Grupları: Edremit Kent Konseyi bünyesinde, çeşitli alanlarda derinlemesine ve kapsamlı çalışma yapmak üzere yürütme kurulu tarafından oluşturulan çalışma gruplarını,

İlgili Dernekler ve Vakıflar: İlçe Dernekler Müdürlüğü’nde adresi kayıtlı ve faal olan dernekler ile vakıfları,

Yönetişim: Saydamlık, hesap verebilirlik, katılım, çalışma uyumu, yerindelik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Edremit Kent Konseyinin Oluşumu, Çalışma İlkeleri, Görevleri Oluşumu

Madde 5: Edremit Kent Konseyi;

 1. Kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir yaşantı, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ilkelerini hayata geçirmeyi;  sivil toplumun güçlendirilmesi ile çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmayı amaçlar.
 2. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. maddesi, 08.10.2006 tarihli ve 26313 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kent Konseyi Yönetmeliği uyarınca ………………… tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında oluşmuştur.

Görevleri

Madde 6: Edremit Kent Konseyi’nin görevleri:

 1. Edremit’te demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşerilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,
 2. Edremit’e ilişkin temel stratejiler ve faaliyet plânlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturulmasına katkıda bulunmak,
 3. Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,
 4. Kent için önerilen projelerin karar süreçlerinde kentlilerin katılarak etkin rol almalarını sağlamak,
 5. Edremit’in kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek,
 6. Edremit kentinin kaynaklarının ve çevre değerlerinin etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,
 7. Edremit’te sürdürülebilir yaşantı anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek, 
 1. Edremit’te sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,
 2. Edremit’te çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,
 3. Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak,
 4. Başka kent konseyleri ile kentin geleceği ve günlük yaşamı ile ilgili işbirlikleri geliştirmek,
 5. Edremit Kent Konseyi’nde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere Edremit Belediyesi’ne ve ilgili kurumlara gönderilmesini sağlamak.

Çalışma İlkeleri

Madde 7: Edremit Kent Konseyi’nin ilkeleri:

 1. Kente sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık,
 2. Kentimizin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak,
 3. Türkiye Cumhuriyeti’nin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer uluslararası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek,
 4. Kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir yaşantı, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön plânda tutmak,
 5. Uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, kent için oluşturulacak kararlara tarafsız bir yaklaşımla görüş ve önerilerini oluşturmak,
 6. Katılımcı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak,
 7. Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsetmektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Edremit Kent Konseyi Üyeliği ve Organları, Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Kent Konseyi Başkanı

Edremit Kent Konseyi Üyeliği

 1. maddede belirtilen kurum ve kuruluşlar her seçim dönemi için temsilcilerini Kent Konseyi sekretaryasına yazılı olarak bildirirler. Yazılı olarak zamanında temsilci bildirmeyen kurum ve kuruluşların temsilcileri Genel Kurul’a katılabilir, ama kararlarda ve seçimlerde  oy kullanamazlar.

Madde 8: Edremit Kent Konseyi; aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur:

a) Edremit Kaymakamı veya temsilcisi,

b) Edremit belediye başkanı veya temsilcisi,

c) Kaymakam tarafından belirlenen kamu kurum ve kuruluşlarından 10 temsilci,

d) Mahalle muhtarlarının kendi aralarından seçeceği 20 muhtar,

e) Siyasi parti temsilcileri,

f) Üniversiteden iki temsilci,

g) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, baroların ve ilgili dernekler ile vakıfların temsilcileri,

h) Kent Konseyince kurulan meclis ve çalışma gruplarından birer temsilci.

Edremit Kent Konseyinin Organları

Madde 9: Edremit Kent Konseyi aşağıdaki organlardan oluşur.

 1. Genel Kurul
 2. Yürütme Kurulu
 3. Meclisler ve Çalışma Grupları
 4. Kent Konseyi Başkanı

Genel Kurul

Madde 10: Kent Konseyi Genel Kurulu’nun toplanma ve çalışma esasları:

 1. Genel Kurul, Kent Konseyinin en yetkili organı olup Yönetmeliğin 8’inci maddesinde sayılan üyelerden oluşur.
 2. Genel Kurul, her yıl 6’şar aylık periyotlarda olmak üzere en az 2 kez toplanır. Ayrıca  Kent Konseyi Başkanı veya Yürütme Kurulu’nun kararı ile her zaman olağanüstü toplanır. Yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilen Kent Konseyi Genel Kurulu’nu oluşturulan üyelerin 3/1’inin teklifi üzerine de Genel Kurul, Yürütme Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır.
 3. Genel Kurul’a Kent Konseyi Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi Genel Kurula başkanlık eder.
 4. Başkanlık divanına 1 başkan yardımcısı ve 1 yazman yürütme kurulu tarafından tayin edilir.
 5. Seçimli genel kurullarda seçimler için Genel Kurul tarafından ayrı bir Divan seçilir.
 6. Genel Kurul toplantısı gündemli olarak yapılır ve gündemdeki konular görüşülünceye kadar devam eder. Toplantı gündemine ait konuşmalar ve kararlar, Divan’a seçilen yazman tarafından tutanağa geçirilir. Tutanağı Divan Kurulu’na seçilen başkan yardımcısı ve başkan imzalar.
 7. Genel Kurul’da her üye eşit öneme sahiptir ve 8. Maddede belirtilen temsilcilerin bir oy hakkı vardır. Vekâlet yoktur.
 8. Genel Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Yürütme Kurulu 25 iş gününü geçmemek üzere Genel Kurul’u yeniden toplantıya çağırır. Kurum veya kuruluşlar Genel Kurul temsilcilerini ve değişikliklerini yazılı olarak Kent Konseyi Yürütme Kurulu’na bildirirler.
 1. Genel Kurul, Yürütme Kurulu tarafından gündemiyle birlikte yazılı olarak 10 gün önceden toplantı yeri, saati ve günüyle birlikte haber verilerek toplanır.
 2. Genel Kurul üyeleri, gündeme alınmasını istedikleri konuları Yürütme Kurulu’na, Genel Kurul toplantı gündeminin “Açılış” maddesinin görüşülmeye başlanmasına kadar yazılı olarak bildirebilirler. Yeni gündem önerilerinin gündeme alınıp alınmayacağına Genel Kurul karar verir.
 3. Genel Kurul görüşmelerinde herhangi bir çıkar grubunun veya siyasi partinin, ekonomik, sosyal ve siyasi propagandası yapılamaz.

Organ Seçimleri

Madde 11:

 1. Seçimler için “Seçim Divan Heyeti” oluşturulur.
 2. Genel Kurul’a katılanlar arasından 1 divan başkanı 2 de yazman üye “Seçim Divan Heyeti” olarak seçilir. Seçimin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için Seçim Divan Heyeti, yeteri kadar  “Seçim Sandığı Görevlisi” belirler ve seçimler sona erene kadar, Divan Heyeti ve Sandık Görevlileri’nin görevi devam eder.
 3. Seçimlerin herhangi bir nedenle yapılamaması, halinde erteleme gününe Yürütme Kurulu karar verir ve duyurur. Erteleme süresi 25 günü geçmez.
 4. Organ seçimleri kapalı oy, açık tasnif usulüyle yapılır.
 5. “Seçimli genel kurullarda kurum ve kuruluşlar temsilci isimlerini  Genel Kurul tarihinden en geç 15 gün öncesine kadar yazılı olarak Kent Konseyi Sekretaryasına  bildirmek zorundadır, aksi halde oy kullanamazlar.  Temsilci bildirimleri, kurum ve kuruluşların antetli kâğıdına yazılmış (antetli kâğıtları yoksa mühürlenmiş olarak) ve yetkililer tarafından imzalanmış bir yazıyla bildirilir. Dernekler buna ilave olarak yönetim kurulunca alınmış temsilci kararının fotokopisini de yazılarına ilave ederek bildirimde bulunmak zorundadırlar.”
 6. İlgili dernekler ve vakıflardan, seçimli genel kurullar dışında bir dönemde en az iki (2) genel kurula katılmış olanlar seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olacaklardır.
 7. Adaylar aldıkları oylara göre sıralanır.
 8. Eşit oy halinde adaylar arasında kura çekilir.

Kent Konseyi Yürütme Kurulu

Madde 12: Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun görev ve yetkileri:

 1. Yürütme Kurulu, Kent Konseyi Genel Kurulu tarafından birinci dönem için iki (2), ikinci dönem için üç (3) yıl görev yapmak üzere seçilir.
 2. Yürütme Kurulu’na, Genel Kurul katılımcılarından onbir (11) asil üye seçilir. Ayrıca onbir (11) yedek üyeler de seçilir.
 3. Mahalle, Kadın, Gençlik, Çocuk Meclisleri ve kurulacak olan bütün meclislerin başkanları Yürütme Kurulunun doğal üyesidir.
 4. Yürütme Kurulu, Kent Konseyi Genel Kurul toplantılarının gündemini belirler, toplantıyı gerçekleştirir. Genel Kurul tarafından oluşturulan görüşleri ilgili Belediye ve kurumlara sunar ve uygulamayı izler.
 5. Çalışma gruplarının kurulmasına karar verir ya da çalışma grubunu kurma önerilerini karara bağlar. Çalışma gruplarının ve meclislerin çalışmalarını izler, çalışma ortam ve olanakları ile bütçe sağlanması konusunda talebe göre yardımcı olur.
 6. Çalışma gruplarının ve meclislerin hazırlamış olduğu raporları ya da projeleri inceler ve görüş bildirerek ilk Kent Konseyi Genel Kuruluna aynen sunar.
 7. Yürütme Kurulu, yıllık bütçesini belediye bütçe takvimine uygun olarak belirler. Bütçenin programa uygun kullanımını sağlar.
 8. Yürütme Kurulu, gerekli gördüğü hallerde Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırır.
 9. Yürütme Kurulu ihtiyaç duyulduğunda her ay bir kez kez toplanır.
 10. Yürütme Kurulu toplantılarına bir seçim döneminde gerekçesiz olarak üç (3) kez katılmayan üyenin üyeliği sona erer. Yerine sıradaki yedek üye geçer.
 11. Yürütme Kurulu üyeleri,  kurulmuş olan meclislerin yürütme kurullarında görev alamazlar.
 12. Yürütme Kurulu kararları salt çoğunlukla alınır. Eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.
 13. Yürütme Kuruluna Kent Konseyi Başkanı, bulunmaması halinde Yürütme Kurulu’nun en yaşlı üyesi başkanlık eder.
 14. Yürütme Kurulu toplantıları tutanaklı yapılır.

Kent Konseyi Başkanı

Madde 13: Kent Konseyi Başkanı’nın görev ve yetkileri:

 1. Kent Konseyi Başkanı Genel Kurul tarafından seçilir. Kent Konseyi Başkanı’nın görev süresi, Yürütme Kurulunun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır.
 2. Kent Konseyi Başkanı’nın seçilebilmesi için ilk oylamada üye tam sayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü tur oylama yapılır. Üçüncü oylamada en fazla oyu alan aday, başkan seçilmiş olur.
 3. Kent Konseyi Başkanının seçimi, Kent Konseyi’nin ilk toplantısının birinci birleşiminde tamamlanır.
 4. Kent Konseyi Başkanının izin, hastalık veya başka bir sebeple görevi başında bulunmadığı hallerde, bu süre içinde kendisine Yürütme Kurulu’nun en yaşlı üyesi vekâlet eder.
 5. Kent Konseyi Başkanı, Genel Kurula ve Yürütme Kuruluna Başkanlık eder ve yönetir.
 6. Kent Konseyi Başkanı, Yürütme Kurulu gündemini belirler.
 7. Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.
 8. Kent Konseyi Başkanı, Yerel, Ulusal ve Uluslararası alanlarda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile yapılan yazışmalar, ortak çalışmalar, toplantı ve görüşmelerde Kent Konseyini temsil eder.
 9. Kent Konseyi’nin faaliyetlerinden kaynaklanan sorunlarla ilgili, Kent Konseyi’nin ilkeleri ve görevleri çerçevesinde basın açıklamaları ve söyleşiler yapar, kurumlarla görüşür.
 10. Kent Konseyi Başkanı, Kent Konseyi kararlarını Belediye Meclisi’ne sunar.
 11. Kent Konseyi Başkanı, görev ve yetkilerini kullanırken tüm üyelere karşı sorumludur, eylem ve işlemlerinde üyeleri ve onların düşüncelerini dikkate alır.

Kent Konseyi Meclisler ve Çalışma Grupları

Madde 14: Kent Konseyi Meclisler ve Çalışma Gruplarının oluşumu, esasları ve ilkeleri:

 1. Kent Konseyleri, görev alanına giren konularda meclis ve çalışma grupları oluşturabilir. Mahalle meclisleri, kadın meclisi, çocuk meclisi, gençlik meclisi kurulur. Gerek görülürse yeni meclisler de kurulur.
 2. Meclislerin ve çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları Kent Konseyi Genel Kurulu’nda kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.
 3. Meclislerde ve çalışma gruplarında oluşturulan raporlar, Kent Konseyi Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edildikten sonra değerlendirilmek üzere ilgili belediye meclisine sunulur.
 4. Oluşturulan meclisler ve çalışma grupları yönergelerine göre çalışırlar. Yönergelerine göre çalışmayan Meclisler, Kent Konseyi Yürütme Kurulu kararıyla askıya alınır. Askıya alma nedenleri ortadan kalkan Meclisler ve çalışma grupları çalışmalarına devam eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Toplantı ve Görüşme Usulü, Görüşlerin İlanı, Genel Sekreterlik, Kent Konseyinin Mali Yapısı

Toplantı ve Görüşme

Madde 15: Kent Konseyi’nin toplantı ve görüşme usulü ile görüşlerin ilanı:

 1. Kent Konseyi organları, çalışma yönergelerinde belirlenen yer ve zamanlarda üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olağan olarak toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.
 2. Kent Konseyi Genel Kurulu’nca oluşturulan görüşler, belediye meclisinin ilk toplantısında değerlendirildikten sonra belediye tarafından kent konseyine bildirilir ve uygun araçlarla kamuoyuna duyurulur.

Genel Sekreterlik

Madde 16: Kent Konseyi Genel Sekreteri’nin belirlenmesi, görev ve yetkileri:

 1. Kent Konseyi genel sekreteri, Belediye Başkanı tarafından önerilen üç aday arasından yürütme kurulu tarafından seçilir.
 2. Görevin sona ermesi: Seçilen genel sekreterin görev süresi yürütme kurulunun madde 12’de belirtilen görev süresi ile aynıdır. Ancak, genel sekreter görev süresi dolmadan yürütme kurulu kararıyla, değiştirilebilir. Bu gibi hallerde yeni genel sekreter yönetmeliğe uygun olarak tekrar belirlenir.
 3. Kent Konseyi genel sekreteri, 6’ncı maddede belirtilen görevlerin yerine getirilmesini koordine eder. Meclisler, çalışma grupları ve benzeri yapılar arasındaki çalışma uyumunu ve koordinasyonu sağlar.
 4. Genel sekreter, Kent Konseyi Başkanı’na ve Yürütme Kurulu’na karşı sorumludur. Genel sekreter Yürütme Kurulu toplantılarına katılır, görüş belirtebilir, ancak oy kullanamaz.
 5. Kent Konseyi Yürütme Kurulu ile Genel Kurul toplantılarının düzenlemelerini yapar.
 6. Kent Konseyi bürosunun idari amiridir. Büronun işleyişini sağlar.
 7. Sekretarya hizmetlerini yürüten personelden sorumludur.

Ofis Sekretarya Hizmetleri

Madde 17: Kent Konseyi ofisinin sekretarya hizmetleri;

 1. Edremit Kent Konseyi’nin ofis sekretarya hizmetleri, Edremit Kent Konseyi Başkanlığı tarafından belirlenen ve Edremit Belediye Başkanı’nca onaylanan görevliler tarafından yerine getirilir.
 2. Edremit Kent Konseyi ofis sekretaryası hizmetlerini yürüten personel, Genel Sekretere ve Kent Konseyi başkanına karşı sorumludur.
 3. Ofis sekretaryası belirlenen çalışma koşulları ve kurallarına uygun olarak çalışırlar. Kural ve koşullara uymayanların hizmet akitleri sona erdirilir.
 4. Ofis sekretarya görevlilerinin hizmet akitlerine Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından son verilebilir.

Mali Yapısı

Madde 18: Kent Konseyi’nin mali işleyişi:

 1. Edremit Belediyesi, Edremit Kent Konseyi’ne, bütçesinde ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar.
 2. Edremit Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Genel Kurul tarafından onaylanan bütçenin uygulanmasıyla ilgili olarak belediyeyle teknik işbirliği yapar.
 3. Bütçeden yapılan harcamalar, Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan raporla Genel Kurul’un bilgisine sunulur.
 4. Harcamalar için “Edremit Belediyesi Harcama Esas ve Usulleri”ne uygun işlemler Kent Konseyi genel sekreterliği tarafından Meclisler ve Çalışma Gruplarından gelen talepler de değerlendirilerek yapılır ve işlemlere ait evraklar zamanında belediyenin ilgili birimlerine verilir.
 5. Edremit Belediyesi bütçesinden ayrılan ödenek, Yürütme Kurulu’nun talebi doğrultusunda 1 (bir) ay içerisinde Edremit Kent Konseyi’nin banka hesabına aktarılır.
 6. Harcamalar Kent Konseyi Başkanı ve Genel Sekreterinin müşterek imzası ile gerçekleştirilir.
 7. Harcama yetki sınırlarını Yürütme Kurulu belirler.

Yürürlük

Madde 19: Edremit Kent Konseyi Çalışma Yönergesi 06.10.2019 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir

Yürütme

Madde 20: Bu yönerge hükümlerini Edremit Kent Konseyi Yürütme Kurulu yürütür.