14.9 C
Edremit
27 Ekim, Çarşamba, 2021.

EDREMİT KENT KONSEYİ

ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNERGESİ

EDREMİT KENT KONSEYİ

ÇALIŞMA GRUPLARI

İŞLEYİŞ YÖNERGESİ TASLAĞI

1.BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

AMAÇ:

Madde 1. Edremit Kent Konseyi Çalışma Gruplarının oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini belirlemektir.

KAPSAM:

Madde 2. Yönerge, Edremit Kent Konseyi Çalışma Gruplarının kuruluşunu, amaçlarını, oluşumunu, organlarını ve çalışma ilkelerini kapsar.

DAYANAK:

Madde 3. Bu yönerge, 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesi gereğince, 8 Ekim 2006 tarih ve 26313 sayılı (6 Haziran 2009 tarih ve 27250 sayılı değişik) Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 12. ve 16. maddeleri ile Edremit Kent Konseyi Çalışma Yönergesi’nin 4. ve 14. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır

TANIMLAR:

Madde 4: Bu Yönergenin uygulanmasında;

a. Belediye: Edremit Belediyesini,

b. Kent Konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşerilik hukuku çerçevesinde buluştuğu, kentin çevre sorunlarının belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu özgür, şeffaf ve demokratik yapı olan Edremit Kent Konseyi’ni,

c. Genel Sekreter: Edremit Kent Konseyi Genel Sekreterini,

d. Eş Sözcüler: Çalışma grubu tarafından seçilen bir kadın ve bir erkek sözcüyü,

e. Yazmanlar: Edremit Kent Konseyi Çalışma Grubu yazmanlarını,

f. Çalışma Grupları: Edremit Kent Konseyi Çalışma Gruplarını, ifade eder.

2.BÖLÜM

TANIMI, AMACI, OLUŞUMU VE ORGANLARI

TANIMI:

Madde 5.  Çalışma Grupları: Edremit Kent Konseyi’nin çalışma alanına giren konularda, detaylı çalışma yapmak üzere yürütme kurulunca kurulmasına karar verilen gruplara çalışma grupları denilir.

AMACI:

Madde 6. Çalışma Gruplarının amacı, Edremit Kent Konseyi çalışma alanına giren konularda, sorunları ve ihtiyaçları belirlemek, kamuoyu oluşturmak, bilimsel ve hukuki çözüm yolları önermek ve sorunların çözümüne ve ihtiyaçların karşılanmasına katkıda bulunmaktır.

OLUŞUMU:

Madde 7. Çalışma Grupları, gereksinim duyuldukça Edremit Kent Konseyi yürütme kurulunca kurulur. Ayrıca, üç kişinin yazılı bir dilekçe ile Kent Konseyi Genel Sekreterliğine başvurması ve başvurunun yürütme kurulunca kabul edilmesi sonrasında da kurulur.

ORGANLARI:

Madde 8- Çalışma Grubu organları:

Çalışma Grubu: Grubun tüm üyelerinden oluşur. Gruba, Kent Konseyi Genel kurul üyelerinden çalışma grubuna üye olmak isteyen kurumların temsilcilerini yazılı olarak bildirilenler ve ayrıca bireysel olarak katılmak isteyen kişilerden üyelik başvuru dilekçesini vermiş ve başvurusu kabul edilmiş olanlar katılabilir.

Eş sözcüler: Çalışma Grubu tarafından demokratik bir şekilde seçilen bir kadın bir erkek iki sözcüden oluşur. Görev süresi bir yıldır. İki dönem üst üste seçilmiş olan sözcüler yeniden aday olamazlar.

Yazmanlar: Çalışma Grubu tarafından demokratik bir şekilde seçilen iki yazmanda oluşur. Görev süresi bir yıldır.

Genel kurul temsilcisi: Kent Konseyi genel kurulunda çalışma grubunu temsil etmek üzere çalışma grubu tarafından demokratik bir şekilde seçilen bir temsilciden oluşur. Görev süresi bir yıldır.

3.BÖLÜM

İLKELER, ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ

İLKELER:

Madde 9. Çalışma Grubunun ilkeleri aşağıdadır:

a. Çalışma Grupları’nda özgürce konuşma, birbirini dinleme, azınlıkta kalan görüşleri dikkate alma ve ortak noktalarda buluşma ortamı yaratılmasına imkân sağlanmalıdır. Kararlar tartışarak alınır. Konsensüs ile karar almak esastır. Ancak uzlaşma sağlanamaz ise oylamaya başvurulur ve katılanların yüzde 70’i ile karar alınır.

b. Çalışma Grupları’nda çalışanların bir diğerine üstünlüğü yoktur ve eşitliğe özen gösterilir.

c. Çalışmalara bireysel katılım ve gönüllülük esastır.

d. Çalışma Grupları’nda bireysel, kurumsal, grupsal, siyasal ve ekonomik çıkar gözetilmez, bunlara yönelik çalışmalar yapılmaz.

e. Çalışmalarda din, dil, ırk, kültür, sınıf, cinsiyet, cinsel yönelim, inanç ve düşünce ayrımcılığı yapılmaz.

f. Çalışma Grupları kendilerine sunulan olanakları başka amaçlar için kullanamaz.

g. Doğruluğuna inanılmayan bilgi ve belgeler çalışmalarda kullanılmaz, yararlanılan bilginin tam ve doğru olmasına çalışılır.

h. Çalışmalara düzenli katılım esastır.

ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ:

Madde 10. Çalışma Grupları aşağıdaki şekilde çalışır:

a. Çalışma grupları, çalıştığı alanla ilgili olarak bir ay içinde bir yıllık çalışma planı hazırlar ve çalışma planını yürütme kuruluna iletir. Çalışma planı yürütme kurulunun onayından sonra uygulamaya konulur.

b. Çalışma grupları mevcut durum raporları hazırlar veya hazırlattırır, eylem planları ve kampanyalar düzenler, projeler hazırlar. Eylem planları, kampanyalar ve projeler kent konseyi yürütme kurulunun onayından sonra uygulanır.

c. Çalışma grupları, yönergelerine göre çalışır. Yönergeye uygun çalışmayan gruplar askıya alınır. Askıya alma nedeni ortadan kalkan gruplar yeniden çalışmasına devam eder.

d. Çalışma grupları düzenli olarak 15 günde bir toplanır, gereksinim duyulması halinde daha sık da toplanabilir. Toplantıya katılanlar toplantı katılım listesini imzalar. Toplantı gündemi, sözcüler tarafından hazırlanır. Toplantıların idaresi her toplantıda seçilen kolaylaştırıcı tarafından yürütülür. Kolaylaştırıcı seçiminde rotasyon gözetilir. Toplantı gündem ve kararları yazmanlar tarafından yazılır, sözcüler ve yazman tarafından imzalanır ve Genel Sekreterliğe iletilir.

e. Çalışma Grupları yürüttükleri çalışmalarla ilgili olarak iki ayda bir yürütme kuruluna rapor sunar.

f. Çalışma Grupları’nda, belediye ve ilgili birimleri; üniversite ve ilgili bölümleri; valilik, il özel idaresi ve ilgili resmi kurumlar; uzman ve deneyimli sivil toplum kuruluşları ve kişilerle ortaklıklar kurulmaya, birlikte çalışmaya özen gösterilir.

g. Çalışma Grupları, konularıyla ilgili olan uzmanlardan, bilim insanlarından, bilim kurumlarından, ilgi gruplarından yararlanabilir ve bilgi alabilir. Çalışma sürecinde kişi ya da kurumların adı onay alınarak kullanılmalıdır.

h. Sonuç ürünlerinde, çalışmaya katılan kişilerin ve kurumların hepsinin adı belirtilir.

i. Çalışma Gruplarına katılan herkesin seçme ve seçilme hakkı vardır. Hiç kimse bu hakkın kısıtlanması için çalışma yapamaz. Seçme ve seçilme hakkı için en son 10 toplantıdan 5 toplantıya katılmış olması ve başvuru dilekçesini imzalamış olma şartı aranır. Çalışma Grupları toplantı gün ve saatlerine kendileri karar verirler ve sözcüleri aracılığıyla genel sekreterliğe iletirler. Son 10 toplantıdan 5’ine katılmayan üyenin üyeliği askıya alınır.

j. Aksi belirtilmedikçe grup toplantıları belirtilen gün ve saatte başlar. Toplantıların iki saati geçmeyecek biçimde gerçekleştirilmesine özen gösterilir.

k. Çalışma grupları gerekli gördüğünde alt komisyonlar oluşturabilir.

l. Bir kişi en fazla iki çalışma grubunda görev alabilir.

4.BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 11. Çeşitli Hükümler:

a. Edremit Kent Konseyi grupların rahat çalışabilmesi için lojistik destek sağlar.

b. Gruplar dönem başında çalışma takvimlerini oluşturup Genel Sekreterliğe onaylatırlar.

c. Kent Konseyi Çalışma Yönergesi hükümlerine aykırı davranmak, kent konseyi ilke ve ideallerini zedeleyen tutum ve davranışlarda bulunmak üyelikten çıkarılma nedenleridir. Üyelikten çıkarılma kararı, ilgilinin savunması alındıktan sonra, Kent Konseyi Genel Sekreterliğinin teklifi ile Yürütme Kurulu tarafından verilir.

d. Bu yönergede yer almayan konuların çözümü için karşılıklı görüşme ve uzlaşma temel yöntemdir.

e. Bu yönerge, Edremit Kent Konseyi yürütme kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer.